Planen är att multinationella koncerner med en årlig omsättning motsvarande 750 miljoner euro ska vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 procent. Nu publicerar OECD sina detaljerade modellregler om vilka som träffas av reglerna och hur skatten beräknas. 

Inom projektet BEPS 2.0 med Pillar One och Pillar Two har OECD:s medlemsländer förhandlat om omvälvande nya sätt att samordna beskattningen av gränsöverskridande affärsverksamhet. Nu har organisationen kommit med detaljerade modellregler av minimiskatten i regelpaketets andra ben, Pillar Two. 

Minimiskatten är en del av Global Anti-Base Erosion-reglerna, förkortat GloBE. I praktiken handlar det om en ”top up”-skatt som ska tas ut i fall då den effektiva beskattningen, enligt en särskild beräkningsmodell, i en enskild jurisdiktion understiger mininivån om 15 procent. Enligt OECD:s beräkningar väntas GloBE-reglerna öka de globala skatteintäkterna med 150 miljarder dollar årligen.

Ta del av OECD:s detaljerade modellregler:

Ta del av OECD:s pressrelease om modellreglerna m m:

Tanken är att de nya reglerna ska implementeras i 137 länder, däribland Sverige, redan under 2022 för att kunna tillämpas fr o m 2023. Nu väntar därför samordnade arbeten för att snabbt kunna inkorporera de nya reglerna i nationell lagstiftning, exempelvis kan vi förvänta oss en implementering i Sverige genom ett EU-direktiv.

KPMG:s kommentar

De publicerade modellreglerna ger en detaljerad förhandsbild av de regler som är tänkta att implementeras som lag i Sverige. Eftersom regelverket är avsett att tillämpas globalt kan konsekvenserna för multinationella företagsgrupper bli mycket stora. 

Efter publiceringen av modellreglerna framgår tydligt att reglerna inom Pillar Two är mycket komplexa och kräver noggrann analys. För samtliga multinationella koncerner med en årsomsättning motsvarande 750 miljoner euro om året blir det nödvändigt att göra bedömningar land för land i flera steg. KPMG fortsätter analysera innehållet i reglerna och kommer att publicera mer detaljerade kommentarer i ett senare TaxNews.

I tidigare TaxNews har vi skrivit om den övergripande strukturen för BEPS 2.0 – Pillar One och Pillar Two. Liksom då noteras att ambitionsnivåerna vad gäller implementering är mycket höga.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet BEPS 2.0 med Pillar One och Pillar Two. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.