Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten – snabb ansökan krävs inför 2017

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten

Riksdagen har idag, den 28 september 2016, röstat ja till att införa tonnagebeskattning i svensk rätt.

1000

Kontakt

Dekorbild

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Tonnageskattesystemet är ett särskilt skattesystem för sjöfartsbranschen. Systemet innebär att kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. De nya reglerna börjar gälla redan den 20 oktober 2016.

Den normala ansökningsfristen sätts till fem månader innan beskattningsårets början. För att möjliggöra ansökningar för beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 införs dock särskilda övergångsbestämmelser som möjliggör ansökan senast den 31 oktober 2016. 


Bakgrund

I Sverige betalar rederier bolagsskatt på sin vinst likt andra företag. För att öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg har regeringen föreslagit att ett system med tonnagebeskattning ska införas i Sverige.


Regeringens förslag innebar att rederier kan välja om de vill fortsätta med konventionell bolagsbeskattning eller om de vill övergå till tonnagebeskattning avseende den kvalificerade verksamheten. Tonnageskatten ses som ett statligt stöd och utifrån det har EU-kommissionen granskat den svenska regeringens förslag. I augusti godkände kommissionen förslaget i huvudsak men med några villkor, framförallt att det i propositionen (proposition 2015/16:127: Ett svenskt tonnagebeskattningssystem) föreslagna kravet på att en viss andel av flottan ska vara svenskflaggade istället ersätts med ett krav på flaggning inom EES.


Efter kommissionens utlåtande har skatteutskottet inhämtat Finansdepartementets, Sjöarbetsmarknadens parters och Skatteverkets syn och därefter föreslagit att kraven på kvalificerad verksamhet ändras i enlighet med kommissionens synpunkter.


Den nya lagstiftningen

Riksdagen har alltså röstat ja till Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU6, där man delvis justerat regeringens ovan nämnda förslag för att anpassa lagen till EU-kommissionens krav.


Den nya lagen innebär att inkomsten från kvalificerad rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet. Den schablonmässigt beräknade inkomsten beskattas med den gällande bolagsskattesatsen. Företag som vill att kvalificerad rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet tidigast efter tio beskattningsår.


De nya reglerna träder i kraft redan den 20 oktober 2016 och de kan tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. Ansökan ska enligt huvudregeln lämnas in fem månader före beskattningsårets början. För att bestämmelserna ska kunna börja tillämpas redan för beskattningsåret 2017 införs övergångsbestämmelser för beskattningsår som börjar före den 1 april 2017.


För beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 ska en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 oktober 2016. För exempelvis företag med kalenderår som beskattningsår innebär detta att ansökan måste lämnas in senast två månader innan inträdet per 1 januari 2017 – vilket innebär att de flesta endast har en dryg månad på sig att ansöka. Vidare följer att för beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 så gäller ett godkännande för tonnagebeskattning från och med beskattningsåret 2017 om beslutet om godkännande meddelas senast den 31 mars 2017. 


Välkommen att kontakta oss om ni vill ha hjälp med att ansöka om tonnagebeskattning eller bara har frågor om regelverket.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.