Vi är snart i mitten av september och EU-direktivet om minimiskatt har ännu inte antagits av Rådet. Enligt underhandskontakter är det oklart om Ungern kommer att släppa sitt veto så att enhällighet ska kunna nås på nästa ECOFIN-möte den 4 oktober. Det kan dock nämnas att Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Nederländerna i fredags aviserade att man kommer att införa Pillar 2-regler redan under år 2023, oavsett om direktivet antas eller inte.

Inte heller från OECD:s sida är man helt klar över hur reglerna slutligen ska se ut och det återstår en hel del arbete. Ytterligare regler och vägledning om bl a administration och s k safe harbours väntas senare under året. Trots detta pågår implementeringsarbete för fullt och många länder har aviserat att GloBE-reglerna kommer att implementeras och att Income Inclusion Rule (huvudregeln i GloBE-reglerna) kan vara tillämplig fullt ut i slutet av år 2023/början av år 2024. Det är därför hög tid att redan nu förbereda sig för vad som komma ska.

Som reglerna är utformade i detta nu är det tillräckligt att ett enda land i koncernen implementerar reglerna för att rapportering ska aktualiseras som inkluderar data avseende samtliga bolag i koncernen. Det är också så att redovisningen av underskott (potentiellt även hur de är beskrivna i noterna till årsredovisningen) och vissa andra poster har en direkt påverkan på den effektiva skatten (ETR) i en jurisdiktion varför det är klokt att se över detta nu. För att det inte ska uppstå negativa konsekvenser kan företagen i vissa fall redan i bokslutet för 2022 behöva identifiera och upplysa om uppskjuten skatt. 

Det är hög tid att redan nu fundera över följande:

  • Undersök om er koncern och era företag omfattas av reglerna. Finns det enheter som undantas?
  • I vilka länder är ni verksamma? Kommer reglerna att implementeras i dessa länder?
  • Hur ser ägandestrukturen ut i koncernen? Har ni enheter som inte ägs till 100 procent?
  • Hur redovisas och beskrivs underskott och uppskjuten skatt i årsredovisningen? Hanteringen av underskott i årsredovisningen har direkt påverkan på beräkningen av ETR.
  • Hur hanteras osäkra skattepositioner och uppskjuten skatt i redovisningen? I vissa situationer ska s k ”additional disclosures” redovisas för att ge en tillräckligt tydlig bild av ett bolags finansiella ställning. Redovisningen av olika poster (potentiellt även hur de är beskrivna i noterna till årsredovisningen) kommer att ha avgörande betydelse för beräkningen av ETR varför det kan vara klokt att se över detta.
  • Den nya minimiskatten kommer ställa nya krav på affärs- och redovisningssystem samt compliance-processer. Det kan därför finnas anledning att redan nu inventera dessa för att identifiera om och vilka förändringar som kan behöva ske.

KPMG:s kommentar

En implementering av minimiskatten kan ligga nära i tiden och komma att implementeras i vissa jurisdiktioner redan under år 2023. Inom EU väntas ett direktiv men som nämns ovan har en del länder aviserat att man kommer att implementera detta under år 2023 oavsett om direktivet blir antaget nu eller inte.

Som vi tidigare nämnt är de nya regelverken både omfattande och komplicerade samtidigt som de kan komma att bli administrativt betungande för företagen. Reglerna kommer att ställa höga krav på den konsoliderade företagsgruppen, inte minst vad gäller datahantering och compliance-processer. Vår bedömning är att det är hög tid att agera om företagen ska hinna anpassa sina system och processer till de nya beskattningsreglerna. Tiden är ännu kortare om det även kan finnas behov av omstrukturering eller andra ändringar av koncernen.

GloBE-reglerna lämnar emellertid många viktiga frågor utan svar. Exempelvis finns det ännu inte, varken inom ramen för OECD:s regelverk eller inom EU, några konkreta regler kring administration och s k safe harbours.

KPMG följer utvecklingen noga och återkommer löpande med information och analys av nya förslag i regelverken. Det återstår också att se exakt när Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna kommer att implementera detta, dvs. om reglerna kommer att börja gälla från 1 januari 2023 eller t.ex. från 31 december 2023. Det kan avslutningsvis nämnas att för svenskt vidkommande kan vi förvänta oss ett förslag om svenska regler under första kvartalet 2023.

KPMG erbjuder rundabordssamtal om den nya minimiskatten där våra experter tillsammans med dig diskuterar utmaningar och effektiva lösningar för ditt företag vid implementering av minimiskatten. Läs mer och anmäl er på nedan länk.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.