Lagen om skatt på energi (LSE) saknar definition av begreppet industriell verksamhet. Äldre förarbetsuttalanden ger stöd för att SNI-koderna, som annars används för statistiska ändamål, ska vara vägledande vid bedömningen. Det finns dock flera exempel i rättstillämpningen på avsteg från denna allmänna utgångspunkt, bland annat för produktion av utsäde och viss materialåtervinning.  

Skatteverkets inställning har länge varit att företagets huvudsakliga verksamhet baserat på omsättning ska vara industriell för att skattebefrielse ska komma i fråga. Denna uppfattning har delats av förvaltningsrätt och kammarrätt i flera avgöranden.

Företaget som ansökt om förhandsbesked bedrev förädling av spannmål i anläggningar som krävt stora investeringar i maskiner bestående av bland annat vågar, torkar, aspiratörer och krossar. Frågan till nämnden var om verksamheten skulle bedömas som industriell enligt LSE och därmed omfattas av skattebefrielse för förbrukning av el och bränsle i tillverkningsprocessen.

Skatteverket ansåg att den beskrivna verksamheten kunde anses som industriell trots att SNI-koden för verksamheten inte i detta sammanhang var industriell. Vidare menade Skatteverket att företagets huvudsakliga verksamhet ska vara industriell men att det inte kan uteslutas att vad som utgör företagets huvudsakliga verksamhet ska kunna bedömas baserat på energiförbrukning.

Skatterättsnämnden bedömer att det saknas uttryckligt stöd i lagtexten och förarbeten för Skatteverkets uppfattning att den huvudsakliga verksamheten ska vara industriell för att skattebefrielse ska kunna medges. Det sökande företagets verksamhet ska därför anses industriell enligt LSE.

KPMG:s kommentar

Förhandsbeskedet är mycket positivt för företag som bedriver industriell verksamhet, men där den industriella verksamheten inte är företagets huvudsakliga. Det återstår dock att se om förhandsbeskedet överklagas, och om det i så fall står sig vid en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.    

Intressant är även Skatteverkets yttrande avseende bedömning av huvudsaklig verksamhet som får anses innebära en kursändring mot tidigare, även om nämnden i och för sig kommer fram till att en sådan bedömning inte ska göras.

Företag som nekats avdrag eller återbetalning av skatt på el och bränsle som förbrukats i tillverkningsprocessen industriell verksamhet har nu, med stöd av förhandsbeskedet, god möjlighet att få tillbaka skatt, även retroaktivt. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om vilka effekter förhandsbeskedet kan få för er verksamhet.
 

Anders Edlund
+46 73 867 84 45
anders.edlund@kpmg.se

Emmilie Welander
+46 72 394 65 80
emmilie.welander@kpmg.se

 

Läs mer
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 februari 2022 (dnr 3-21/I) 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss