I en dom den 13 december 2021 slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att nu gällande riktade ränteavdragsbegränsningsregler som började gälla den 1 januari 2019 strider mot EU-rätten (etableringsfriheten). 


Sammanfattning av HFD:s dom

Målet gällde ett svenskt aktiebolag som ansökt om förhandsbesked avseende avdragsrätten för räntebetalningar på ett lån till ett irländskt bolag inom samma koncern. 

Som huvudregel tillåts, enligt de nuvarande reglerna (”2019 års regler”), avdrag för räntebetalningar inom intressegemenskapen bl a om den som har rätt till betalningen är hemmahörande inom EES. En särskild undantagsregel innebär dock att avdrag ändå kan nekas när sådana räntebetalningar ”uteslutande eller så gott som uteslutande” har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån (”undantagsregeln”). I 2013 års regler angavs i stället att skatteförmånen skulle vara det ”huvudsakliga skälet” till att skuldförhållandet hade uppkommit.

HFD valde att pröva reglernas förenlighet med EU-rätten först och kom fram till att EU-domstolens resonemang i Lexel-målet (C-484/19) i januari 2021 (som avsåg 2013-2018 års ränteavdragsbegränsningsregler), är fullt ut överförbart även på de nu gällande riktade reglerna om avdrag för koncerninterna räntebetalningar. HFD konstaterade, med hänvisnings till förarbetena, att avsikten med 2019 års undantagsregel är att bedömningen av om den är tillämplig ska göras utifrån i princip samma omständigheter som enligt den tidigare regeln. Med ledning av Lexel-målet landade en enig HFD i att räntan var avdragsgill.

HFD drog följande slutsatser:

  • Inte heller den nya undantagsregeln är tillämplig mellan svenska företag som omfattas av koncernbidragsreglerna. Av Lexel-målet följer därmed att även den nya regeln medför en skillnad i behandling av jämförbara situationer som inskränker etableringsfriheten. 
  • Undantagsregeln kan inte rättfärdigas med hänvisning till bekämpande av skatteundandragande och skatteflykt. HFD konstaterar att den kan omfatta transaktioner som genomförs på marknadsmässiga villkor och följaktligen inte utgör rent konstlade eller fiktiva upplägg. 
  • Inte heller kan reglerna rättfärdigas av behovet av att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, i enlighet med Lexel-domen.

KPMG:s kommentar

HFD:s besked innebär ett välkommet förtydligande av att de gällande ränteavdragsreglerna strider mot etableringsfriheten. En trolig följd av HFD:s dom blir att regeringen får se över de riktade ränteavdragsreglerna ännu en gång. Regeringen har hittills bedömt att domen i Lexel-målet inte påverkat 2019 års regler, bland annat i ett skriftligt svar till EU-kommissionen, som sedan tidigare i ett pågående överträdelseärende meddelat regeringen att den anser att den nuvarande undantagsregeln strider mot fördraget.

Vi har i tidigare TaxNews nämnt att regeringen tillsatt en utredning som ska se över de generella ränteavdragsreglerna (EBITDA-reglerna), som bland annat begränsar avdragsrätten för vissa negativa räntenetton. En möjlig utveckling är att utredningen utvidgas genom ett tilläggsdirektiv för att även se över de riktade ränteavdragsreglerna i ljuset av domen.

En ytterligare följd är att avdragsförbudet i undantagsregeln i många fall inte längre kan åberopas av Skatteverket. Särskilt gäller detta för räntebetalningar inom EU/EES då räntebetalaren och mottagaren hade uppfyllt förutsättningarna för att utbyta koncernbidrag om båda bolagen varit svenska. Huruvida nekade ränteavdrag i ytterligare situationer kan anses strida mot EU-rätten återstår att bedömas, men argument finns bl a för att även mottagare utanför EU/EES kan omfattas (med hänvisning till att kapitalrörelsefriheten kan anses tillämplig), eller att en skillnad i behandling kan påvisas även när koncernbidragsförutsättningar inte hade funnits. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vad HFD:s dom kan innebära för er verksamhet.  

Read more
English version (KPMG TaxNewsFlash-Europe)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss