Det skatterättsliga företrädaransvaret – nytt betänkande överlämnat till regeringen

Det skatterättsliga företrädaransvaret

Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen tar hänsyn till kritik som funnits kring reglerna och fokuserar mer på individens handlingsmöjligheter.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Det skatterättsliga företrädaransvaret

Om ett företag eller annan juridisk person inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet för skatter och avgifter, kan företagets företrädare göras solidarisk betalningsansvarig tillsammans med företaget.

En sådan betalningsskyldighet förutsätter att företrädaren handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Finns det särskilda skäl, kan företrädaren dock helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret har kritiserats bland annat för att vara för hårda och att prövningen i underinstanser ofta är alltför schematisk. Kritik har även riktats mot att tillämpningen av bestämmelsen om befrielse från ansvar vid särskilda skäl är för restriktiv (SOU 2020:60 s. 200 f, s. 204).  

Betänkadet

Den 31 oktober 2019 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor avseende företrädaransvaret. Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande (PDF 2 MB) till regeringen. 

Utredningen föreslår bland annat att:

  • reglerna kompletteras med en föreskrift om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om företrädaren varit grovt oaktsam,
  • bestämmelsen om befrielse från betalningsskyldighet får en ny utformning, och
  • en företrädare ska kunna beviljas ett rådrum på två månader efter ansökan om företrädaransvar, under vilket företrädaren inte riskerar personligt betalningsansvar.

Regeländringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

KPMG:s kommentar

Medan de två första förslagen mer eller mindre återspeglar redan utvecklad praxis på området, noterar vi att det tredje förslaget innebär ett nytt institut i sammanhanget. Ett rådrum ska syfta till att ge företrädare nödvändig tid för att ta ställning till hur företagets ekonomiska problem ska kunna lösas eller för att, som en sista utväg, inleda verksamma åtgärder för att avveckla verksamhetens samtliga skulder.

KPMG är vana att biträda vid frågor om företrädaransvar. Vi följer därför utvecklingen av lagstiftningen noga. Vi biträder exempelvis företag med att identifiera risker för solidariskt betalningsansvar och vilka möjligheter som finns att undvika det.

Läs mer
Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn, SOU 2020:60  (PDF 2 MB)

Mattias Bergman
Tax Legal Services
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Camilla Berkesten Hägglund
Inkomstskatt
+46 40 35 74 02
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.