Riksdagen har antagit lagstiftning om rapporteringsskyldighet för digitala plattformsföretag. De nya reglerna har fått ett förhållandevis brett tillämpningsområde. Senast den 30 juni måste företag som bedömer sig omfattas ha anmält sig till Skatteverket eller ansökt om undantag.

Baserat på det så kallade DAC7-direktivet från EU införs vid årsskiftet nya regler om rapporteringsskyldighet för företag som driver digitala plattformar där andra kan sälja tjänster eller varor eller hyra ut transportmedel eller fast egendom. Riksdagen har nu antagit den relativt invecklade implementeringslagstiftningen.

Företag som omfattas behöver anpassa sig på flera sätt och nya sanktionsavgifter införs för den som åsidosätter kraven. Bland annat uppställer den nya lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet (”POL”) krav om att företag i Sverige inom viss tid ska anmäla till Skatteverket om de uppfyller kriterierna för att vara rapporteringsskyldiga.

Uppgifter som rapporteras in enligt POL omfattas också av nya regler om automatiskt utbyte om upplysningar mellan Skatteverket och myndigheter i andra länder.  

Anmälan och ansökan om undantag

För företag som redan i dag uppfyller kriterierna i POL ska anmälan göras senast den 30 juni nästa år. Den som öppnar en ny plattform eller av annat skäl blir rapporteringsskyldig efter årsskiftet måste dock anmäla det senast två månader efter att kriterierna uppfylls.

För vissa plattformsoperatörer finns möjlighet att ansöka om undantag från att tillämpa reglerna. Huruvida undantag är möjligt beror dock på vilka säljarna på plattformen är. Företag som ansöker om undantag måste kunna visa att inga så kallade rapporteringsskyldiga säljare är verksamma på plattformen. Under 2023 måste en ansökan om undantag göras senast den 2 maj. Ansökan om undantag ska därefter göras för varje rapporteringsperiod. 

Årlig rapporteringsplikt och krav på kundkännedom

Rapportering baserat på POL ska göras årligen. Företagets egen rapportering lämnas till Skatteverket i form av kontrolluppgifter för säljarna på plattformen. Om kontrolluppgiftsskyldigheten fullgörs av någon annan än plattformsoperatör kan företaget i stället behöva lämna en särskild underrättelse. Den första rapporteringstidpunkten blir den 31 januari 2024 avseende kalenderåret 2023.

Utöver anmälning och rapportering behöver plattformsoperatörer också upprätta rutiner för kundkännedom gentemot säljarna som använder plattformen för att identifiera vilka säljare som omfattas av rapporteringsskyldigheten, så kallade rapporteringsskyldiga säljare.

När företagen ska leva upp till kundkännedomskraven måste de förhålla sig till flera tidsgränser. Kundkännedomsarbetet enligt lagkraven måste dokumenteras i minst sju år efter utgången av den period som arbetet avser.

Plattformsavgift vid brister

För den som inte uppfyller kraven enligt de nya reglerna kan Skatteverket utfärda sanktionsavgifter, eller plattformsavgifter som det heter i lagstiftningen.

För företag som driver plattformar med många säljare kan totalbeloppet bli stort: hur många avgifter som tas ut per rapporteringspliktiga period bestäms utifrån hur många säljare som berörs av företagets brister i antingen rapporteringsskyldigheten eller kraven på kundkännedomsarbetet.

Avgifter kan tas ut i omgångar om felen inte rättas efter den första avgiften påförts. En första avgift om 2 500 kronor per berörd säljare tas ut från och med tidsfristen för den respektive skyldigheten löpt ut. Därefter kan ytterligare avgifter om 5 000 kronor per berörd säljare tas ut två gånger om felen inte åtgärdas. 

Reglernas tillämpningsområde

För att komma i fråga för reglerna krävs att man bedriver en digital plattform. Definitionen av en plattform är ganska bred. Som plattform räknas all programvara, däribland en webbplats, del av en webbplats eller applikationer, inklusive mobila applikationer, som gör det möjligt för säljare att vara anslutna till andra användare för att bedriva berörd verksamhet, direkt eller indirekt, i förhållande till sådana användare.

Arrangemang för inkassering och betalning av ersättning till säljare kan också omfattas av plattformsbegreppet. Rena betaltjänstlösningar anses dock inte vara plattformar i lagens mening. Undantag görs också för vissa former av annonsering eller omdirigering av användare till en plattform.

Den som har skattemässig anknytning till Sverige och bedriver verksamhet som svarar mot begreppet plattform är rapporteringsskyldig enligt POL om företaget inte kan beviljas undantag genom ansökningsförfarandet som nämns ovan. För vissa plattformsoperatörer kan det emellertid vara möjligt att i stället välja att fullgöra rapporteringsskyldigheten i ett annat EU-land.

KPMG:s kommentar

Vi rekommenderar företag som har någon form av hemsida eller annan programvara där andra än företaget själv säljer varor eller tjänster eller hyr ut transportmedel eller fast egendom, snarast utreder om de riskerar att träffas av POL.

Det är ännu oklart hur delar av regelverket kommer att tolkas. Närmare analys kan därför krävas i enskilda fall. En oklarhet är var gränsen går mellan sådana arrangemang för inkassering och betalning som omfattas av plattformsbegreppet och sådana betaltjänster som faller utanför reglernas tillämpningsområde. Betaltjänstföretag kan ha särskilt intresse av att säkerställa att ingen del av kunderbjudandet utgör en sådan plattform som leder till rapporteringsskyldighet

Eftersom flera företag formellt kan omfattas av rapporteringsskyldigheten men i praktiken inte har något att rapportera kan det finnas skäl att ansöka om undantag. Genom beviljat undantag slipper sådana säljare då att uppfylla de kundkännedomskrav som särskilt gäller rapporteringspliktiga plattformsoperatörer.

KPMG hjälper gärna er närmare förbereda er för att hantera de nya reglerna. Vi kan hjälpa er med frågor om reglernas tillämpning eller utveckla interna processer för att uppfylla rapporteringskraven. 

Kontakta oss

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.