Skatteverket publicerade nyligen ett ställningstagande som avser återbetalning av ingående moms på förvärv som används för försäljningar i andra EU-länder. Detta berör särskilt filialstrukturer.

Ställningstagandets innehåll


Avdragsrätt och återbetalningsrätt

I ställningstagandet redogör Skatteverket för att avdragsrätt för ingående moms på förvärv som används för omsättningar i ett annat EU-land förutsätter en tillämpning av bestämmelserna om återbetalningsrätt. Härvid krävs enligt Skatteverket att omsättningen är momspliktig i det land där omsättningen sker och att den hade varit momspliktig om den ägt rum i Sverige.

Filialstrukturer

Återbetalningsrätten kan även beröra företag med etableringar i olika EU-länder, t ex filialer. I ställningstagandet beskrivs att transaktioner mellan olika etableringar inom samma beskattningsbara person inte utgör en omsättning i momshänseende. Det innebär bl a att om etableringen i Sverige bistår en etablering i ett annat EU-land med t ex en administrativ tjänst så är det inte frågan om en omsättning av en administrativ tjänst mellan etableringarna. Istället har ingående moms på kostnader för den administrativa tjänsten samband med de omsättningar som etableringen i det andra EU-landet genomför. Rätten till återbetalning i Sverige är enligt Skatteverket då beroende av de utgående transaktioner som etableringen i det andra EU-landet utför.

Fördelning av ingående moms

I de fall ett förvärv används till såväl momspliktiga som momsfria omsättningar så kan en fördelning av den ingående momsen behöva göras för att avgöra återbetalningsrätten. Bedömningen ska enligt Skatteverket i första hand ske vid förvärvstillfället och baseras på den faktiska användningen. Om detta inte är möjligt ska fördelning ske enligt skälig grund baserat på, som utgångspunkt, årsomsättningen.

Om förvärvet dessutom används av flera etableringar så anser Skatteverket att en fördelning kan behöva göras i flera steg; i ett första steg genom att fördela den ingående momsen på de olika etableringarna och i ett andra steg fastställa avdrags- och återbetalningsrätten för respektive etablering. Vad beträffar den initiala fördelningen så anser Skatteverket att den kan ske baserat på årsomsättning (för respektive etablering) men också genom att t ex utgå från internfaktureringar mellan etableringarna.  

KPMG:s kommentar

Det är alltid den skattskyldige som ska visa att förutsättningarna för avdrags- eller återbetalningsrätt av ingående moms är uppfyllda. Ställningstagandet avser situationer där det kan komma att krävas kunskap om andra EU-länders rätt för att kunna uppfylla denna bevisbörda, vilket kommer driva kostnader för skattskyldiga. Ställningstagandet föranleder dessutom flera frågeställningar för bolag i filialstrukturer; till exempel:

  • Sambandet med allokeringar och liknande från ett internprissättningsperspektiv
  • Förekomsten av finansiella transaktioner mellan etableringarna 
  • Förekomsten av momsgrupper

Det sistnämnda är mycket vanligt i den finansiella sektorn. Bedömningen av avdrags- och återbetalningsrätt för ingående moms synes bli än mer komplicerad och vi rekommenderar att berörda företag ser över detta under 2022.   

Välkommen att kontakta oss! 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss