Skatt och hållbarhet: Så rapporterar nordiska bolag

Förväntningarna på att företag ska vara transparenta med sin inställning till skatt har ökat stort de senaste åren. 
KPMG har granskat 151 företag i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att utläsa hur långt Norden kommit vad gäller hållbarhetsredovisning inom skatteområdet.

För att bibehålla omvärldens förtroende och skydda samt stärka sitt varumärke behöver företag kommunicera transparent med sina intressenter. Under de senaste åren har skatt i allt högre grad blivit erkänt som en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet, samtidigt som företags hantering av skattefrågor ofta ses som en faktor för företagets övergripande hållning och legitimitet.

2019 publicerades en standard för hållbarhetsredovisning avseende skatt inom ramen för Global Reporting Initative (GRI). GRI 207, som standarden kallas, är den första ESG-standarden för skatt och ställer krav på både kvalitativ och kvantitativ transparens inom skatteområdet. Standarden blev tillämpbar 1 januari 2021 och i den nordiska rapporten The state of tax transparency in the Nordics, presenterar KPMG, för andra året i rad, hur Nordens ledande företag rapporterat på skatteområdet, och hur många som faktiskt antagit den nya GRI-standarden.

Efter att ha analyserat publik information så som årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, skattepolicys och separata skatteredovisningar visar vår undersökning att 68 procent av företagen i studien nämner GRI-standarderna på någon nivå. Trots att användning av GRI-ramverket och rapportering i enlighet med GRI 207 i nuläget inte är ett lagstadgat krav, gjorde 85 av de 151 bolagen ett formellt yttrande om att hållbarhetsrapportera ”i enlighet med” eller ”med hänvisning till” GRI-standarderna (jämfört med 61 av 111 föregående år). Ytterligare 14 bolag sade sig ha tagit inspiration eller guidning av GRI-standarderna eller GRI 207 specifikt. Endast 49 bolag av de 151, dvs 32 % nämner inte GRI-standarderna alls. Siffrorna visar hur etablerad hållbarhetsfrågan och GRI-standarderna är i Norden, där Finland och Sverige var länderna med högst andel bolag som antagit GRI-ramverket för sin hållbarhetsrapportering.

Trots den höga användningen av de övergripande GRI-standarderna, kan vi fortfarande se att betydligt färre företag rapporterar kring skatt enligt GRI 207. Men då flera av företagen samtidigt har offentliggjort sina skattepolicys, och i vissa fall också rapporterade kring skatt från ett hållbarhetsperspektiv (dock ej enligt GRI 207), tror vi att vissa företag inte ännu är medvetna om den specifika GRI 207-standarden, alternativt inte redo att fullt ut anta kraven i den nya standarden.

I Sverige granskade vi företagen som utgör OMX Stockholm 30, vilket vid rapportens framtagning var totalt 30 företag, varav åtta inom industrisektorn. Likt Finland kunde vi se ett högt antal företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, men betydligt färre som antagit GRI 207 för sin skatterapportering. Sverige var även det land efter Danmark där vi hittade flest publika skattepolicys. I Sverige fann vi även de skatteredovisningar som låg närmast i linje med GRI 207 utav alla de 151 nordiska bolag som granskats, även om genomsnittet för både den kvalitativa och kvantitativ rapportering förblev relativt låg jämfört med andra nordiska länder. Sverige är även den marknad där vi såg minst förändringar i rapporteringen jämfört med förra årets undersökning.

Även om det inte omfattas av vår analys, så är det värt att nämna att Sverige är hemvist till ett av de första företagen utanför UK som är Fair Tax Mark-certifierat och även till några av de få bolag i vår nordiska undersökning som rapporterar helt i linje med GRI 207 – 4. 

- Vi ser inga större förändringar kring hur svenska företag rapporterar jämfört med i fjol. Vi ser dock att trycket ökar i och med kommande nya regelverk, och vi förväntar oss att se fler företag som börjar rapportera mer detaljerat nästa år, för att ligga steget före de regulatoriska förväntningarna. Trycket från investerare ökar också, med många investerare som föredrar GRI 207 jämfört med det mer begränsade EU-direktivet. Vi inväntar med spänning kring hur företag faktiskt beslutar sig för att rapportera, kommenterar Amanda Jern, Senior Manager inom Tax & Legal på KPMG i Sverige.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om den nordiska studien eller önskar veta hur ert företag står sig när det gäller hållbarhetsrapportering inom skatteområdet.