Rapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initative (GRI) är den mest använda standarden för hållbarhetsrapportering enligt vår globala undersökning av företags hållbarhetsrapportering. GRI Standards har sin utgångspunkt i hur organisationer påverkar ekonomi, människor och miljö – det som även kallas ”impact materiality”. 

Vad är GRI?

GRI är en internationell, oberoende organisation som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan på exempelvis klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.  

Att använda sig av GRI Standards är ett effektivt verktyg för att upprätta en hållbarhetsredovisning och förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärka förtroendet. CSRD, det nya direktivet som innebär att företag kommer rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder (ESRS), bygger bland annat på GRI Standards.

Sedan 2021 finns en ny version av GRI Standards som innehåller den största uppdateringen sedan GRI Standards publicerades 2016. Den gäller för alla som rapporterar enligt GRI Standards från och med redovisningar som släpps efter 1 januari 2023

Vad är nytt i GRI 2021?

Uppdateringen av de universella standarderna (GR 1-3) syftar till att göra rapporteringen mer konsekvent och transparent. GRI 2021 innebär nya upplysningskrav i de universella standarderna och introducerar sektorspecifika upplysningar (GRI >11).

Här listar vi de största förändringarna och vad företag kan behöva tänka på inför rapportering för redovisningar som publiceras från och med 1 januari 2023:

 • GRI 1 Foundation ersätter tidigare GRI 101
  Rapporteringsnivåerna Core och Comprehensive tas bort, och numera rapporterar man enbart i enlighet med, eller inspirerat av GRI. GRI 1 är likt tidigare principer med de övergripande kraven för hållbarhetsredovisningar, vilket exempelvis inkluderar vilka upplysningar som är obligatoriska – samt striktare reglerna för när och hur man får göra avsteg. 
 • GRI 2 General Disclosures ersätter GRI 102
  Likt 102 innehåller GRI 2 de generella upplysningskraven. Nu har de dock omarbetats och utökats till att bland annat inkludera upplysningar om policyåtaganden för mänskliga rättigheter, strategi för hållbar utveckling och hållbarhetsstyrning – samt hur dessa områden är integrerade i organisationen.
 • GRI 3 Material Topics ersätter GRI 103
  Den rekommenderade processen och metoden för hur väsentlighetsanalys ska utföras har uppdaterats i och med GRI 3. Detta förtydligar vikten av due dilligence för att identifiera påverkan, samt tydliggör hur väsentlig påverkan kan bedömas. De uppdaterade rapporteringskraven inkluderar mer detaljerade upplysningar över processen för att fastställa väsentliga frågor och involvering av intressenter – samt hur respektive väsentlig fråga styrs.
 • Sektorspecifika standarder
  40 sektorspecifika standarder ska lanseras över flera år där GRI hittills lanserat tre standarder per januari 2023: olja & gas, kol, samt jordbruk, vattenbruk & fiske. Organisationer behöver ta hänsyn till relevanta sektorstandarder när väsentliga frågor fastställs, samt de specifika upplysningskraven i relevanta sektorstandarder. Näst på tur är standarder för gruvdrift, finansiella sektorn (bank, försäkring & kapitalmarknader) och textil. 

Behöver du hjälp med din hållbarhetsredovisning?

Är din verksamhet intresserad av att tillämpa GRI Standards för er hållbarhetsrapport? Eller vill ni veta hur ni gör en övergång från GRI till CSRD? Vi har varit stöd till en rad företag med olika erfarenhet av hållbarhetsfrågor, och kan erbjuda ett välutvecklat och skräddarsytt tillvägagångssätt.

Låt våra specialister hjälpa er att skapa en mer transparent hållbarhetsrapport – i linje med ökade krav och era intressenters förväntningar. 

Håll dig uppdaterad

Har du frågor?

Prata med oss om dina frågor kring GRI:s riktlinjer.