Skatteverkets kommentar till HFD:s dom i internprissättningsmål

SKV:s kommentar till HFD:s dom i internprissättningsmål

SKV:s kommentar rör specifikt de beviskrav som gäller för att kunna eftertaxera ett bolag och påföra skattetillägg på grund av oriktig prissättning.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har publicerat en kommentar angående Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) dom (pdf) i mål rörande internprissättning, och mer specifikt rörande de beviskrav som gäller för att kunna eftertaxera ett bolag och påföra skattetillägg på grund av oriktig prissättning. För bakgrund till målet samt KPMG:s kommentar till domen hänvisas till tidigare TaxNews. Kort kan dock nämnas att den fråga som HFD tog ställning till i målet var vilket intervall av värden, hela eller ett begränsat intervall, som ska beaktas i en internprissättningsanalys. Slutsatsen i det aktuella fallet, med beaktande av det förhöjda beviskrav som gäller i mål om efterbeskattning, var att hela intervallet ansågs relevant, med följden att det saknades grund för att eftertaxera bolaget och att påföra skattetillägg.

Skatteverkets kommentar

I en kommentar till domen anger Skatteverket att det är svårt att dra några generella slutsatser från domen om när det är möjligt att snäva in ett intervall till interkvartiler för att öka tillförlitligheten i en interprissättningsanalys. Skatteverket menar att vad som krävs för att uppfylla det förhöjda beviskrav som gäller i mål rörande efterbeskattning och skattetillägg beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och att det i målet fanns särskilda omständigheter att ta hänsyn till som påverkade utgången. De speciella omständigheterna var, enligt Skatteverkets mening, att de fulla interkvartilspannet av nettomarginaler i de aktuella jämförelsestudierna var förhållandevis snäva då de uppgick till mellan 6,5 och 7,2 procentenheter.

KPMG:s kommentar

Skatteverket anser att HFD-domen ska tillämpas snävt. Med andra ord anser Skatteverket att det inte är uteslutet att en skattskyldig i framtiden kan komma att efterbeskattas och påföras skattetillägg även om den nettomarginal vilken uppnåtts för de testade bolagen befinner sig inom det fulla spannet av jämförelsedata, men utanför det interkvartila spannet.

När domstolen skriver att Skatteverket måste beakta alla nettomarginaler hos jämförbara företag finns det inget som tyder på att det skulle vara för att intervallet i fallet var snävt eller på grund av andra speciella omständigheter, utan uttalandet är allmänt hållet. KPMG anser därför att det finns stöd i domskälen för en mer vidsträckt tolkning än den som Skatteverket gör gällande och att Skatteverket framgent har en skyldighet att visa varför hela intervallet av jämförbara marginaler inte ska anses som jämförbara.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill diskutera internprissättning eller bevisfrågor.


Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Fredrika Wendleby
fredrika.wendleby@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.