Fastighetstaxering av hyreshusenheter (kommersiella fastigheter såsom kontors-, hotell- och garagebyggnader etc.) görs normalt på treårsbasis. Dessa fastigheter har åsatts ett taxeringsvärde år 2022 som normalt sett gäller till och med 2024. En fråga som är högaktuell i samband med årsboksluten är om beslutade taxeringsvärden (underlaget för uttag av fastighetsskatt) år 2022 är korrekta. 

Vad kan du som fastighetsägare tänka på när det gäller taxeringsvärdet?

Fastighetstaxering är en komplex systematik och det finns all anledning att se över underlaget för taxeringen. Det finns en uppsjö av möjligheter till justeringar av taxeringsvärdet som kan aktualiseras endast efter fastighetsägarens hemställan. Med hänsyn till detta och det faktum att fastighetsägarens andra kostnader för bl.a. drift- och underhåll har ökat markant under senaste året är det extra relevant att kontrollera om taxeringsvärdena är korrekta i samband med årsboksluten. Fastighetsskatten påverkar i likhet med andra kostnader driftnettot och ska därmed vara korrekt!

Även om fastighetsägaren kan konstatera att åsatt taxeringsvärde för 2022 är korrekt kan det finnas möjlighet att erhålla lägre taxeringsvärde för 2023 och 2024 genom s.k. särskild fastighetstaxering. Under vissa omständigheter kan en fastighet bli föremål för särskild fastighetstaxering och därmed erhålla ett nytt taxeringsvärde även om fastigheten blivit föremål för fastighetstaxering år 2022. Detta kan vara fallet om fastigheten exempelvis har varit föremål för vissa fysiska och/eller rättsliga förändringar med mera. I detta sammanhang kan Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:36) vara av intresse. Skatteverket har i allmänna rådet publicerat nyckeltal som kan tillämpas inför bl.a. särskilda fastighetstaxeringen 2023 vad avser omräkning av hyror m.m. Nyckeltalen indikerar att fastigheter kan vid särskilda fastighetstaxeringar 2023 under vissa förutsättningar erhålla lägre taxeringsvärden.  

Sammantaget kan fastighetsskatten sänkas antingen för hela perioden 2022–2024 eller i vart fall från och med 2023 förutsatt att grund för justeringar m.m. föreligger. Som fastighetsägare bör man därför kontrollera att samtliga faktorer som påverkar marknadsvärdet har belysts på ett adekvat sätt i taxeringen.

Vill du diskutera eller behöver hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skattespecialister hjälper dig gärna!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss