Vårpropositionen och vårändringsbudgeten överlämnade till riksdagen

Vårpropositionen 2017 överlämnad till riksdagen

Regeringen har idag, den 18 april 2017, överlämnat 2017 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten innehåller förslag till ändringar under innevarande budgetår. I årets vårändringsbudget föreslås inom skatteområdet nya regler gällande beskattning vid vissa överlåtelser av fastighet till juridisk person, s k Kattrumpor, som vi har skrivit om tidigare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, men tillämpas på överlåtelser som skett/sker efter den 27 oktober 2016. 


Läs mer:
Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person (promemorian). Lagrådets yttrande (PDF 2659 KB)
TaxNews om stopplagstifning för s k Kattrumpor
Vårändringsbudget för 2017 (PDF 646 KB)

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2018. I vårpropositionen uppger regeringen bl a följande:

 • Skattereglerna för delägare i fåmansföretag (3:12-reglerna) är av betydelse för incitamenten att starta, driva och utveckla företag. Vid utformningen av reglerna bör en bra balans mellan vikten av fortsatt goda skattemässiga villkor för företagande och entreprenörskap och syftet att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster eftersträvas. Regeringen planerar därför att ändra 3:12-reglerna utifrån dessa utgångspunkter.

 • Att medborgarna och företagen har ett högt förtroende för skattesystemet är nödvändigt för att välfärdssystemet ska kunna skattefinansieras. Skattefusk och skatteundandragande hotar systemets legitimitet i grunden. Regeringen kommer därför att fortsätta arbetet mot skattefusk och skatteundandraganden. Den 28 april 2016 presenterade regeringen sitt 10-punktsprogram mot bl a skatteflykt. I syfte att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande har regeringen tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl a skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg (dir. 2017:38). Regeringen anser att det är viktigt att även bankerna tar sitt ansvar för att motverka skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. 

   Se vårt tidigare TaxNews om regeringens 10-punktsprogram

 • Skatteverket kommer med automatiskt informationsutbyte få tillgång till stora mängder information från andra länders skatteadministrationer. Skatteverket ska dels förstärka ärendehandläggningen, dels utveckla it-system för informationsutbyte för att kunna använda den information som erhålls på ett effektivt sätt. Vidare ska Skatteverket enligt regeringsuppdrag uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning (Fi2016/02469/S3).

 • Sedan den 1 januari 2017 gäller en lägre energiskattenivå för el som används i större datacenter. Även vissa mindre datacenter är utsatta för internationell konkurrens. Ett förslag om att sänka energiskattenivån även för dessa har därför remitterats (Fi2017/01244/S2). Nedsättningen ska även gälla för värmeföretagens leveranser till bl a datorhallar.

 • Den låga beskattningen av flyget är orimlig i förhållande till dess klimatpåverkan. Regeringens ambition är därför att införa en skatt på flygresor.

 • Tidigare överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna innebär vidare satsningar på förnybara energikällor, att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska avvecklas och att fastighetsskatten på vattenkraftverk ska sänkas. Skattesänkningarna ska finansieras genom höjningar av energiskatten på el för hushållen och tjänstesektorn. Dessa skatteförslag har lämnats i propositionen Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (prop 2016/17:142)

 • Ett förslag om vägslitageskatt för tunga lastbilar har lämnats av Vägslitageskattekommittén (SOU 2017:11) vilket regeringen kommer att bereda vidare. Regeringen avser att arbeta vidare med förslag om en avläsningsbar och, bl a utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv, differentierad vägslitageskatt och att återkomma till riksdagen före mandatperiodens slut.
   

Läs mer
2017 års ekonomiska vårproposition (PDF 4 MB) 

Skatteförslag inför 2018

Det mesta som påverkar skatterna inför 2018 är känt sedan tidigare eftersom Finansdepartementet redan har remitterat dessa som ett led i beredningen av budgetpropositionen för 2018, men nedan följer ett urval av förslagen:
 

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag, de s k 3:12-reglerna.

Läs vårt tidigare TaxNews om förslaget här.


Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

I lagrådsremissen föreslås att lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna kontrolluppgift om en sådan personaloption har utnyttjats för förvärv av andel.

Läs Lagrådets yttrande här (PDF 97,50 KB).


Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

I promemorian föreslås att tillämpningsområdet för reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person (växa-stöd) utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

I promemorian föreslås att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.


Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

I promemorian föreslås att vid bestämmandet av den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2018 ska uppräkningen endast göras med förändringen i konsumentprisindex. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 445 400 kronor och den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 647 900 kronor för beskattningsåret 2018.


Ändrad beräkning av bilförmån och Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

I promemorian om ändrar beräkning av bilförmån föreslås vissa justeringar i bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet med anledning av att det föreslås införas ett nytt s k bonus–malus-system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Läs vårt TaxNews om förslagen här.


Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018

Promemorian innehåller bland annat följande förslag:

 • Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
 • Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl a datorhallar
 • Indexering av miljöskatter
 • Ändrad beskattning av viss värmeproduktion
 • Övriga förändringar av energiskatten på el


Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

I promemorian föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20 till 40 procent av punktskatten på de varor för vilka bestämmelserna inte har följts. Ändringen motiveras främst av att det behövs mer effektiva åtgärder mot skattefusk på området.


Läs mer:
Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2018


Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag eller andra funderingar.


Carl Gudesjö
carl.gudesjo@kpmg.se

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.