Avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor och inte om ämnena är additivt eller reaktivt tillsatta. Varor som inte innehåller brom eller klor medges avdrag med 50 procent. Varor som dessutom inte innehåller fosfor medges avdrag med 95 procent.

Skatt ska betalas med 11 kr per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt för vitvaror och med 154 kr per kilogram för övrig elektronik, dock högst 470 kr per vara.

Den generella regeln om undantag från skattskyldighetens inträde ändras så att skattskyldighet inte inträder för varor som i Sverige tidigare har ägts av någon annan än en lagerhållare, tagits till ett försäljningsställe för detaljförsäljning eller tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning. Reglerna samordnas med möjligheterna till återbetalning i vissa fall. Det införs också ett generellt undantag från beskattning för varor som är tillverkade före den 1 juli 2017. Skattskyldighetens inträde för lagerhållare utvidgas så att skattskyldighet även inträder då en vara tas till ett försäljningsställe som inte är det egna.

Regeringen föreslår ett system med schablonbeskattning för import och otillåten införsel när det inte av tulldeklarationen går att utläsa en varas nettovikt. Om beskattning har skett enligt schablon kan en skattskyldig inom två månader skriftligen inkomma till Tullverket med uppgifter om vikt för att få skatten beräknad enligt ordinarie regler.

Hänvisningen till KN-nummer föreslås uppdateras till den version som gällde den 1 januari 2022.

Ändringarna avseende viss import föreslås träda i kraft den 31 december 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

KPMG:s kommentar

De föreslagna förenklingarna är av mindre karaktär även om det är positivt att avdragsrätten höjs till som mest 95 procent av skatten. Det generella undantaget från skatt för varor tillverkade för den 1 juli 2017 torde inte få någon större betydelse. De företag som gör avdrag för skatt kan behöva se över sitt underlag för avdrag beroende på hur frånvaro av aktuella kemikalier i varorna framgår av underlaget.  

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss