Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet med att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationsverket ska enligt regeringen utveckla en tydlig handläggning för detta och även se över automatiserade system kan underlätta för att snabbare dra tillbaka uppehålls- och arbetstillstånd. 

Inom ramen för uppdraget ska Migrationsverket se över samarbete med Skatteverket och använda exempelvis folkbokföringsregistret för att analysera om ett tillstånd bör återkallas.

Motiveringen till uppdraget är enligt regeringen att minska risken med att nuvarande system kan missbrukas. Migrationsverket har redan under hösten 2022 påbörjat ett internt arbete att förbättra processerna kring återkallande av tillstånd. Vidare ges Migrationsverket i uppdrag at tydligare följa upp beviljade uppehållstillstånd för att dessa ska kunna återkallas om det föreligger anledning till det. 

KPMG:s kommentar

Inom ramen för arbets- och uppehållstillstånd säger nuvarande ordning att ett tillstånd ska återkallas om en arbetstagare inte påbörjar arbete i Sverige inom 4 månader från startdatum i beslutet

KPMG ser att det inte görs automatiskt av Migrationsverket vilket är en risk för arbetstagare och arbetsgivare som inte uppmärksammat detta. Det innebär i praktiken att arbetstagare kan påbörja anställning senare än 4 månader i Sverige för att vid en förlängningsansökan drabbas av ett avslag. Vid det tillfället kan arbetstagaren potentiellt arbetat i Sverige i över ett år.

Nuvarande ordning har också skapat förseningar i handläggningen där arbetsgivare proaktivt bett Migrationsverket att dra tillbaka tillstånd om det är tydligt att en arbetstagare inte kunnat påbörja anställning inom 4 månader. Vid det tillfället kan en ny ansökan ha skickats in utan att det tidigare tillståndet formellt återkallats vilket i sin tur skapat oklarheter kring handläggningen

Sammanfattningsvis bevakar KPMG utvecklingen av förslaget och ser att det vid omständigheter där arbetstagare inte kunnat påbörja anställning i tid kan innebära en effektivisering av handläggning av framtida ansökningar 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss