Bakgrund

Vid en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd finns det i många länder olika typer av tillstånd som kan bli aktuella beroende på situation. I Sverige har vi främst ett typ av tillstånd vilket är uppehålls- och arbetstillstånd men det finns även ett så kallat EU-blåkort som kan bli aktuellt att ansöka om. EU-blåkort är ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som blivit erbjuden högkvalificerad anställning inom Europeiska unionen i enlighet med blåkortsdirektivet. EU-blåkort är implementerat i svensk lagstiftning.

Europeiska rådet har genom förslaget som presenterades den 7 oktober identifierat att det finns behov av att se över regelverket då medlemsländerna implementerat regelverket avseende EU-blåkort väldigt olika. 

På grund av detta har en rad olika förslag lagts fram för att säkerställa att unionen fortsättningsvis kommer attrahera högutbildad arbetskraft. Vidare beskriver förslaget en global utmaning med att konkurrera om högt kvalificerad arbetskraft. Detta ska underlättas genom att gällande regelverk ses över för att underlätta cirkulär migration samt ge en stringent implementering av regelverket kring EU-blåkort. 

Vidare behandlar förslaget bland annat följande punkter: 

  • Europeiska rådet uppmanar medlemsländerna till ett inkluderade regelverk med fokus på snabbare och mer flexibla beslutsprocesser.
  • Medlemsländer uppmuntras till att genomföra kampanjer för att informera om möjligheterna med EU-blåkort.
  • Kraven på lönenivåer för att beviljas EU-blåkort för bristyrken ska ses över. Det ska enligt förslaget räcka med en lönenivå som motsvarar medellön i respektive medlemsstat.
  • Det ska göras en översyn av tolkning av aktiviteter i samband med affärsresor. Det ska tydliggöras med ambitionen att utföra viss typ av aktivitet i annan medlemsstat utan att behöva separata tillstånd för detta.
  • Förslaget innebär också att en person som har ett EU-blåkort i en medlemsstat men behöver flytta till en annan medlemsstat, ska få påbörja arbetet i den andra staten senast efter 30 dagar från att en ansökan lämnats in till behörig myndighet där.
  • Förslaget innehåller även punkter för att underlätta för personer med EU-blåkort att också starta och driva egna företag vid sidan av sin anställning 


Medlemsländerna kommer att ha två år på sig att implementera detta i nationell lagstiftning.

KPMG:s kommentar

I Sverige har det varit relativt ovanligt att arbetsgivare ansökt om EU-blåkort för sina anställda. Detta på grund av att det både varit längre handläggningstid samt högre krav bland annat genom en lönetröskel som motsvarat en och en halv gång en svensk genomsnittslön.

Utvecklingen av Europiska rådets förslag ser vi som en ambition att uppmuntra medlemsländerna till ett mer likriktat regelverk. Den nationella lagstiftningen i medlemsländerna skiljer sig åt vilket bidrar till komplicerade processer och kan ställa krav på olika typer av tillstånd i olika medlemsländer.

Handläggningstider för personer som vill driva egna företag är idag väldigt långa och processen för detta är komplex. Vi ser därför positivt på utvecklingen att möjliggöra för personer att starta egna företag vid sidan av anställning. 

Det återstår att se hur Sverige implementerar detta i nationell lagstiftning och vilka exakta justeringar som kommer göras. KPMG bevakar detta och kommer löpande informera om eventuella förslag på förändringar. 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor avseende EU-blåkort eller reguljära uppehålls- och arbetstillstånd. 

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss