HFD-dom: Ersättning till styrelseledamoten ska beskattas som inkomst av tjänst

HFD-dom om beskattning av styrelsearvoden

HFD har idag meddelat dom gällande beskattning av styrelsearvode.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare Taxnews skrivit om när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) sommaren 2017 slog fast att ersättning för styrelsearvode normalt ska beskattas i inkomstslaget tjänst (HFD 2017 ref 41).

Nu har HFD idag avgjort en liknande fråga när man överprövat ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om beskattning av styrelsearvode, denna gång i plenum. Beträffande sakfrågan om beskattningen av styrelsearvodet gör HFD:s majoritet samma bedömning som Skatterättsnämnden, dvs att styrelsearvodet som betalats ut till styrelseledamots helägda advokataktiebolag ska anses utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten, och fastställer därmed förhandsbeskedet (mål nr 3978-18).

Plenum används när domstolen möjligtvis kommer ändra den praxis som de själva skapat eller när frågan har en avgörande betydelse. Beslut om plenumavgörande är ovanligt och brukar får särskild verkan som prejudikat. Här kan vi dock se att det är nio stycken skiljaktiga meningar i olika delar vad gäller såväl frågan i sak som skälen för HFD:s bedömning. Frågan om beskattning av ersättning till styrelseledamöter lär sannolikt fortsätta att diskuteras.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om beskattning av styrelsearbete eller annat.

Läs mer:
The article in English

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.