Uppdatering avseende förslaget om offentlig land-för-land-rapportering

Uppdatering om land-för-land-rapportering

Ministrarna i EU:s medlemsstater har diskuterat förslaget om ”offentlig” land-för-land-rapportering.

1000
Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

KPMG har i ett tidigare TaxNews redogjort för bl a OECD:s uppdaterade råd angående land-för-land-rapportering i multinationella koncerner.

Ministrarna i EU:s medlemsstater har nyligen diskuterat förslaget om ”offentlig” land-för-land rapportering (Eng. Country by Country reporting). Antalet länder som är för ett krav på offentlig land-för-land-rapportering synes nu ha ökat och den kvalificerade majoritet som krävs för att kunna rösta igenom kravet kan komma att uppfyllas. Invändningarna från de medlemsstater som är emot förslaget har primärt varit att det rör sig om ett skatteförslag och att det därför krävs enhällighet för att kunna rösta igenom förslaget. 


Bakgrund 

EU-kommissionen lade 2016 fram ett förslag om krav på offentlig land-för-land-rapportering för multinationella koncerner med huvudkontor i EU och med en omsättning på minst 750 miljoner euro. Förslaget skulle kräva offentlig rapportering av information om vissa poster såsom intäkter, antal anställda, resultat före skatt, upplupen och betald skatt, ackumulerat resultat, angivet kapital och materiella tillgångar. 

Initiativet har dock stött på vissa hinder, delvis på grund av att det råder oenighet om hur förslaget ska karakteriseras och således vilken majoritet som krävs för att kunna rösta igenom förslaget. Frågan är om förslaget ska kara    ktäriseras som ett skatteförslag (”tax file”) och därmed omfattas av artikel 115 i TFEU eller om det ska omfattas av den vanliga lagstiftningsprocessen (artikel 50 TFEU). Om det karakteriseras som ett skatteförslag krävs enhällighet för att få igenom förslaget medan den vanliga lagstiftningsprocessen endast kräver kvalificerad majoritet.  


Konkurrensrådets sammankomst den 25 februari 

Under en informell offentlig videokonferens den 25 februari 2021 uppmanade Portugal (i egenskap av ordförande) ministrarna i de övriga länderna att uttrycka sina åsikter om en kompromisstext. Den föreslagna texten innehåller ändringar som ska klargöra syftet med förslaget. Enligt texten är syftet med den offentliga rapporteringen att förbättra transparens och rapportering för företag. Det syftet anser Portugal tala för att förslaget bör omfattas av den vanliga lagstiftningsprocessen och därmed endast kräva kvalificerad majoritet. 

Portugal klargjorde att detta var en politisk prioritering under sin mandatperiod. Samtliga medlemsländer, förutom Litauen och Slovakien, tog till orda och uttryckte sina åsikter om förslaget. 16 EU-medlemsländer uttryckte sitt stöd för den kompromisstext som lagts fram medan vissa lät meddela att även om de inte håller med om den rättsliga grunden är de villiga att kompromissa i syfte att komma framåt. Sveriges regering har behållit sin linje och är emot förslaget om en offentlig land-för-land-rapportering.

De övriga EU-medlemsstaterna antog antingen sitt stöd för insynsinitiativet, men uttryckte förbehåll mot valet av rättslig grund, eller uttryckte oro över den inverkan som förslaget kan ha på konkurrenskraften hos EU:s multinationella företag (jämfört med dem som är baserade i länder som inte ställer motsvarande krav). 

Under slutfasen av konferensen, samt i det efterföljande pressmeddelandet, noterade Portugal att "en klar majoritet av ministrar" ansåg att kompromisstexten var tekniskt mogen och drog därför slutsatsen att det fanns politiskt stöd för att söka ett förhandlingsmandat med Europaparlamentet. 

Rådet och Europaparlamentet godkände den 3 mars respektive 4 mars 2021 mandat för sina respektive förhandlingspositioner i väntan på att interinstitutionella förhandlingar (så kallad "trilog"/”trialog”) inleds angående förslaget. Förhandlingarna förväntas börja inom kort och syftet är att nå enighet om direktivet före det portugisiska ordförandeskapets slut (30 juni 2021).


KPMG:s kommentar

Land-för-land-rapporteringen är ursprungligen ett initiativ från OECD och G20 och det huvudsakliga syftet med rapporten var, och är fortfarande, att den ska användas för analys och urval och ska komma olika länders skattemyndigheter till del genom automatiskt informationsutbyte. Skattemyndigheter ska, med hjälp av land-för-land-rapporten, kunna analysera och bilda sig en uppfattning om en multinationell koncerns verksamhet för att sedan besluta om de ska utreda koncernen vidare. Land-för-land-rapporten är på intet sätt menad att vara beskattningsgrundade. Även för den mest skatteerfarne är det svårt, om inte näst intill omöjligt, att utifrån land-för-land-rapporten kunna få klart för sig om det föreligger några oegentligheter i en koncerns globala skattehantering även om rapporten kan ge vissa indikationer på geografier där skattemyndigheter ska fokusera sina insatser. Det är först efter en ingående skatterevision som några sådana slutsatser kan dras. 

Det är av flera anledningar förvånande att EU väljer att ta rapporteringen ett steg längre genom att föreslå att rapporteringen ska bli offentlig utan att först göra en mer ingående analys av förslagets för- och nackdelar. Å ena sidan är CSR (corporate social responsibility) och offentlighetsprincipen viktiga aspekter att värna om, men å andra sidan kan det också, som många medlemsländer redan påpekat, leda till konkurrensnackdelar för EU:s multinationella företag. Detta inte enbart på grund av den utökade administrativa och kostnadsmässiga börda detta innebär utan det skulle även kunna leda till obefogad badwill då slutsatser riskerar att dras av personer med begränsad kunskap på området. Vidare anser vi att land-för-land-rapporternas faktiska funktion i förhållande till ursprungssyftet borde utvärderas innan ytterligare börda åläggs de större globala företagen. Har skattemyndigheterna fått den nytta av rapporteringen som förväntades vid införandet? KPMG:s intryck är att rapporterna kanske inte fyllt den förväntade funktionen vilket gör att vi ställer oss något frågande till syftet av ökad rapportering och transparens på området.

Vi bevakar givetvis den fortsatta utvecklingen. 

Annika Lindström
+46 70 377 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.