Frankrike erbjuder skattemässiga förmåner för dig som erbjuds en anställning i Frankrike eller sänds ut för att arbeta för ett franskt företag inom en internationell företagsgrupp. Skattelättnaderna kan innebära att 50% av din kompensation från din arbetsgivare undantas från skatt, dessutom undantas 50% av ränta, utdelningar, royalty samt kapitalvinster erhållna från källa utanför Frankrike.  För dig som reser i arbetet kommer ersättning för dagar på tjänsteresa utanför Frankrike undantas från fransk beskattning. 

För att kunna nyttja förmånerna förutsätts att du inte varit skattemässigt bosatt i Frankrike något utav de fem föregående kalenderåren och att du flyttar till (och blir skattemässigt bosatt i) Frankrike med anledning av den nya tjänsten eller utsändningen.

Skatteförmånerna kan erhållas året för anställningen/utsändningen och de följande åtta kalenderåren och förutsätter att man behåller anställningen hos samma arbetsgivare/företagsgrupp under hela tiden. Arbetsuppgifterna kan ändras och byte av arbetsgivare inom samma företagsgrupp accepteras.

Skatteförmånerna kan beräknas på två olika sätt;

  • För utsänd personal - all extra ersättning och förmåner för arbetet i Frankrike, utöver den ersättning man hade innan utsändningen till Frankrike, undantas från fransk beskattning (förmåner samt extra ersättning i samband med utsändningen ska tydligt framgå i avtal för att undantas), eller
  • Ett schablonbelopp på upp till 30% av den skattepliktiga inkomsten i Frankrike undantas från beskattning.

Skatteförmånerna, inklusive undantaget från beskattning för dagar på tjänsteresa, är begränsade till antingen;

  • Maximalt 50% av den totala ersättningen kan undantas från beskattning, eller
  • Helt undantag från beskattning för dagar på tjänsteresa utanför Frankrike (skattebefrielsen får inte överstiga 20% av den anställdes skattepliktiga lön efter avdrag för förmåner/kompensation kopplat till utsändningen). 

Den anställde kan välja vilken begränsningsregel som ska tillämpas.

Skatteförmånerna inkluderar även 50% skattemässigt undantag för ränta, utdelningar, royalty samt kapitalvinster erhållna från källa utanför Frankrike.

Notera att skatteförmånerna endast avser inkomstbeskattningen. Sociala avgifter beräknas däremot på hela inkomsten. Notera även att de franska reglerna är komplicerade och att en bedömning om och hur reglerna är tillämpliga måste göras från fall till fall.

Med dessa nya regler sällar sig Frankrike till de länder som använder sig av skattelättnader för att attrahera kompetent arbetskraft. Att reglerna gäller upp till åtta år innebär att man går längre än Spanien, där liknande regler kan tillämpas under fem år.

Om ni har frågor eller önskar mer information, kontakta gärna oss.

Nils Wetternin Nyberg
+46 73 866 75 92
nils.wetternin.nyberg@kpmg.se

Roberth Josefsson
+46 76 876 92 96
roberth.josefsson@kpmg.se

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss