EU-kommissionen har antagit ett förslag till nytt direktiv (”FASTER”) som ska förenkla förfarandet kring källskatt inom EU. Förslaget öppnar för att regeringen ska kunna återuppta arbetet med en ny svensk källskattelag.

Genom direktivet vill EU-kommissionen skapa enhetliga regler som gör det lättare och snabbare att få tillbaka källskatt som är mer effektiva och säkra för investerare, finansiella mellanhänder och lokala skattemyndigheter.

Kommissionens förslag innebär sammanfattningsvis följande

 
  • Ett krav införs på medlemsländernas skattemyndigheter att på automatiserad väg inom en dag från ansökan kunna tillhandahålla digitala hemvistintyg (”eTRC”) till skattebetalare i en EU-standardiserad form.
  • En nyckelkomponent i förslaget är vidare två olika snabbförfaranden för källskatt på utdelning från noterade bolag som medlemsländerna kan välja mellan: (i) direktnedsättning av källskatt vid utbetalningen; och (ii) vad som i utkastet till direktiv kallas ”Quick Refund”, där återbetalning ska ske inom 50 dagar från tidpunkten för utbetalningen av till exempel en utdelning (en särskild dröjsmålsränta ska kunna tas ut om återbetalning inte sker snabbt nog). 
  • Båda alternativen bygger på ett system med godkända finansiella mellanhänder (”certified financial intermediaries”) som bland annat ska tillförsäkra att kontohavare hos mellanhanden som begärt direktnedsättning uppfyller kraven för nedsatt källskatt i enlighet med lokal lagstiftning och gällande dubbelbeskattningsavtal. 
  • De certifierade mellanhänderna kommer också att åläggas särskilda rapporteringskrav gentemot medlemsländernas skattemyndigheter. Syftet är att rapporteringen ska kunna användas för att kontrollera att skattebetalare verkligen har rätt till skattenedsättningar och kunna upptäcka missbruk av reglerna. Tanken är att relevanta transaktioner ska vara spårbara. Vissa stora finansiella mellanhänder kommer också att vara tvungna att registrera sig i ett register som kommissionen också hoppas att fler mellanhänder ansluter sig till på frivillig basis.


Enligt kommissionens egna beräkningar kommer direktivet att innebära en besparing för investerare på över 5 miljarder euro om året.

Förslaget är nu ute på remiss och intresserade kan lämna kommentarer.

Planen är att de nya reglerna som följer av direktivförslaget ska kunna börja tillämpas från den 1 januari 2027. Innan dess ska medlemsländerna först enas om att anta kommissionens förslag och sedan hinna implementera reglerna i sina respektive rättsordningar. 

KPMG:s kommentar

Vilken inställning Sverige kommer att ha i de kommande förhandlingarna i EU är inte känd i nuläget. Däremot har regeringen tidigare meddelat att den satt arbetet med en svensk källskattereform på paus i avvaktan på EU-kommissionens förslag. Därmed är ett hinder undanröjt för att arbetet med reformen ska kunna återupptas. 

Den senaste versionen av förslaget till en ny lag om källskatt på utdelningar i Sverige presenterades i juni förra året genom ett utkast på lagrådsremiss (se TaxNews, nr 26, 2022). Förslaget fick på många punkter kritik från remissinstanserna. En viktig del i förslaget gällde införandet av ett nytt system med godkända mellanhänder, som bland annat skulle möjliggöra direktnedsättningar. I det avseendet kan det därmed förväntas att Sverige fortsätter på den vägen, med eventuella justeringar i enlighet med kommissionens förslag, samt införandet av digitala hemvistintyg. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Läs mer
Proposal for a Council Directive on Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes (PDF 619,45 KB)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss