Massiv kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt

Kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt

Remisstiden för förslaget om finansiell verksamhetsskatt är nu avslutad och merparten av remissvaren är kritiska mot förslaget.

1000

Kontakt

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget på en finansiell verksamhetsskatt. Förslaget har varit på remiss och remisstiden är nu avslutad. Vi har tagit del av 59 svar, varav 21 har inkommit från andra intressenter än utsedda remissinstanser. Den absoluta merparten av inkomna svar är kritiska till förslaget, och endast fyra yttranden av dem vi har tagit del av är positiva.


De vanligast förekommande invändningarna mot förslaget i dess nuvarande utformning kan sammanfattas enligt följande;

  • Löneunderlag som skattebas, 
  • Förslagets potentiella konkurrenssnedvridande effekt, 
  • Negativ påverkan på arbetstillfällen inom den finansiella sektorn, 
  • Förslaget slår alltför brett och träffar väldigt många företag som inte är verksamma inom den finansiella sektorn, 
  • Skatten bör endast träffa tjänster som tillhandahålls till slutkonsumenter,
  • Hög administrativ börda för skattskyldiga och myndigheter, 
  • Fråga om förslaget strider mot reglerna om statsstöd, 
  • Ifrågasättande av slutsatsen att momsundantaget för finansiella tjänster utgör en skattefördel,
  • Bristande konsekvensanalys, 
  • Förslaget kan leda till sänkta pensioner och att tjänstepensioner inte borde omfattas av förslaget


Förutom ovan huvuddrag kan även nämnas att Sveriges Riksbank i sitt yttrande uttrycker en oro över att den föreslagna skatten kan påskynda digitaliseringen inom sektorn. Vi noterar vidare att ett flertal aktörer inom den offentliga sektorn anser att de bör undantas från den finansiella verksamhetsskatten.


Regeringen tar till sig av kritiken

Finansmarknadsminstern Per Bolund har uttalat att regeringen tar till sig av den kritik som har framförts. I tillägg har finansministern Magdalena Andersson uttryckt tveksamheter huruvida förslaget i sin nuvarande form uppfyller sitt syfte.


KPMG:s kommentar

Vår genomgång av remissvaren visar på massiv kritik mot förslaget och vad som händer härnäst återstår att se. Bolund och Anderssons uttalanden kan enligt vår uppfattning inte tolkas som att förslaget slopas helt, utan att det sannolikt blir någon form av beskattning. Vi kan dock konstatera att det är kort om tid att ta fram ett omarbetat förslag om avsikten är att en ny skatt ska införas från och med 1 januari 2018. 


Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar


Pontus Fornell

pontus.fornell@kpmg.se

Emma Andersson
emma.b.andersson@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.