Regeringen önskar nu gå vidare med sina planer på att upphäva kupongskattelagen och införa en ny lag om källskatt på utdelning till utländska personer. Detta aviserades i budgetpropositionen för 2022 som idag överlämnats till riksdagen där bl a följande anförs. 

Det anges att kupongskattelagen är i behov av en modernisering. Det gäller såväl den redaktionella och språkliga utformningen som regelverkets tekniska utformning. Dagens regler behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Det är vidare angeläget att regelverket inte kan kringgås. Några förändringar har nämnts specifikt:

  • Skatten bör benämnas källskatt på utdelning och liksom i dag bör skattesatsen som utgångspunkt vara 30 procent på utdelningen.
  • Lagstiftningen bör utformas så att bedrägerier, fusk och fel förebyggs i största möjliga utsträckning.
  • Källskatt på utdelning bör omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.
  • Det bör bl a införas ett krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället.
  • Innehållande av källskatt på utdelning bör ske genom skatteavdrag och det grundläggande ansvaret för att göra skatteavdrag bör ligga på det utdelande företaget. En aktör som benämns godkänd mellanhand bör dock kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning. I ett sådant fall övergår skyldigheten att göra skatteavdrag på den godkända mellanhanden.

Finansdepartementet remitterade promemorian Ny lag om källskatt på utdelning, Ds 2020:10 (pdf 2 MB) i april 2020 (se tidigare nummer av TaxNews). Regeringen avser att under 2022 återkomma till riksdagen med ett förslag. Förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024. Förslaget bör tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023.

KPMG:s kommentar

Dagens avisering i budgetpropositionen är viktig på så sätt att vi nu fått besked om att planerna på att införa en ny källskattelag avseende utdelning förskjuts ett och ett halvt år till att omfatta utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023 (istället för efter den 30 juni 2022 som framgick av Finansdepartementets tidigare remitterade promemoria).

Regeringen meddelar dock inga närmare detaljer beträffande den nya lagen om källskatt på utdelning. Då lagförslaget dröjer är det dock inte omöjligt att det remitterade förslaget efter inkomna remissvar omarbetas och delvis kommer avvika från Finansdepartementets tidigare förslag.

Det kan nämnas att Finansdepartementets tidigare remitterade förlag innebär att undantaget från källskatt på utdelning på näringsbetingade andelar begränsas till att gälla endast utdelning till bolag inom EES. Utdelning från Sverige till länder utanför EES skulle då inte omfattas av det inhemska undantaget för näringsbetingade andelar, utan bli föremål för svensk källskatt i den mån som följer av tillämpligt skatteavtal. Om en sådan förändring tas med i det slutliga lagförslaget skulle det naturligtvis innebära en betydande förändring för ett stort antal svenska bolag med moderbolag utanför EES. Utdelningar från exempelvis svenska dotterbolag med moderbolag utanför EES som enligt nuvarande interna regler är undantagna från svensk kupongskatt skulle då framledes kunna bli föremål för källskatt om tillämpliga skatteavtal inte erbjuder någon möjlighet till total nedsättning av källskatten vid kvalificerat ägande. Regeringens kommande förslag följs därmed av stort intresse av utländska bolag utanför EES som investerat eller avser investera i Sverige genom svenska bolag. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Read more:
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss