EU-domstolen anser att en kurs ska beläggas med lokal moms

EU-dom: Kurs ska beläggas med lokal moms

Domen kan få konsekvenser för t ex svenska företag som arrangerar kurser och konferenser utomlands.

1000

EU-domstolen har idag meddelat dom i mål C-647/17, Srf konsulterna, där frågan var om vissa kurser ska beläggas med moms i det land där evenemanget ägt rum.

Bakgrund och Skatteverkets syn innan domen

Som allmän regel gäller att svenska bolag ska fakturera andra svenska bolag med svensk moms och att omvänd skattskyldighet ska tillämpas när svenska bolag säljer tjänster till utländska bolag. Enligt en specialregel avseende tillträde till vissa evenemang, ska dessa istället beskattas i det land där evenemanget äger rum. Denna specialregel har nu prövats av EU-domstolen.

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2016 anfört att bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt och att den främst omfattar de situationer när det är svårt för säljaren att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Skatteverket menade att den allmänna regeln i så stor utsträckning som möjligt ska tillämpas när köparen är en beskattningsbar person.

EU-domstolens avgörande

Ärendet initierades av en fråga till EU-domstolen från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige och rörde en femdagarskurs i redovisning som tillhandahölls beskattningsbara personer och som förutsatte att registrering och betalning skedde i förväg.
EU-domstolen anför att regeln om tillträde till evenemang inte utgör ett undantag som ska tolkas restriktivt (vilket Skatteverket menade) samt att de aktuella kurserna är ett sådant pedagogiskt evenemang som ska omfattas av undantaget och således beskattas i det land evenemanget äger rum. Domstolen anför även att den omständigheten att de aktuella kurserna förutsätter att registrering och betalning sker i förväg är en omständighet som saknar betydelse för denna bedömning.

KPMG:s kommentar

Med stöd av Skatteverkets hittillsvarande tolkning har svenska arrangörer av utländska kurser och konferenser kunnat fakturera svenska kunder med svensk moms. Enligt vår bedömning kommer flera av dessa arrangörer att behöva fakturera med lokal moms vilket kan innebära att de behöver registrera sig för moms i evenemangslandet.
Svenska arrangörer har dessutom kunnat fakturera utländska deltagare med omvänd skattskyldighet trots att evenemanget ägt rum i Sverige. Enligt vår bedömning kommer flera av dessa arrangörer framgent att behöva fakturera även utländska deltagare med svensk moms. Deltagarna kommer därefter att behöva ansöka om återbetalning av den svenska momsen.

Nästa steg är att Högsta förvaltningsdomstolen ska avkunna dom och enligt vår bedömning är det sannolikt att utfallet kommer att leda till att Skatteverket kommer att ändra sin syn. En fråga som vi ser kan komma att bli aktuell i Sverige är tillämningen av vinstmarginalbeskattning inom MICE (meetings, incentives, conferences and events).

Om ni har frågor kring hur denna dom kan påverka just er är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Ellie Kvistrum
+46 70 865 76 64
ellie.kvistrum@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.