Lagrådsremiss: Regeringen föreslår skattelättnad för vissa personaloptioner

Förslag om skattelättnad för vissa personaloptioner

I våras kom Incitamentsutredningens förslag till ändrade skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23). Nu har regeringen presenterat en lagrådsremiss avseende översynen av regelverket för personaloptioner.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen föreslår en skattelättnad för vissa personaloptioner genom att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Beskattning sker istället i inkomstslaget kapital när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.
 

I syfte att ringa in de företag som har störst behov av stöd samt för att få bäst möjlighet att godkännas av EU-kommissionen har skattelättnaden ett antal villkor. Till att börja med föreslås skattelättnaden gälla för mindre företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor. Företaget får heller inte vara i ekonomiska svårigheter.


Avseende de villkor som ska uppfyllas för att skattelättnaden ska gälla har vidare regeringen lyssnat på remissinstanserna på flera punkter. Gränsen för när ett företag räknas som nystartat har flyttats till tio år (jämfört med 7 år som föreslogs av Incitamentsutredningen). Reglerna har även utvidgats så att även befintliga ägare kan omfattas. Regeringen vill också skydda arbetstagare i de fall då personaloptionerna inte får det värde de är tänkta att ha. Den som får personaloptioner ska vara anställd, arbeta och få lön.


Under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget, kan de nya reglerna komma att träda i kraft redan den 1 januari 2018.
 

KPMG:s kommentar

Det är välkomnat att regeringen följer upp Incitamentsutredningens arbete och nu föreslår att förvärv av andelar i mindre företag ska gynnas skattemässigt. Vid beräkning av de skattemässiga konsekvenserna av ett sådant förvärv ska beaktas att andelar i denna typ av företag i många fall omfattas av reglerna för s k kvalificerade andelar, varför en kapitalvinst kan komma att beskattas i såväl inkomstslaget tjänst som inkomstslaget kapital. Regeringen överlåter frågan om hur kvalificerade andelar som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptioner ska beskattas för fortsatt beredning av 3:12-utredningen.


Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor kring förslaget eller andra funderingar kring optioner.

Läs mer om utredningens förslag i vårt tidigare Taxnews

Läs mer om våra tjänster. 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.