Ett företag som förvärvat en fastighet i syfte att där bedriva verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta, så kallad mining, omfattas av reducerad energiskatt på el. Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast i en ny dom.

För att göra Sverige intressant i den internationella konkurrensen om elintensiva datacenter – till exempel de som används av jättarna inom sociala medier – har vissa lättnadsregler införts i energiskattelagen. Reglerna innebär att den som förbrukar el i en datorhall medges reducerad energiskatt på el, antingen i form av avdrag eller som återbetalning av skatt.

Reglerna är dock bara tillämpliga när förbrukningen sker vid en anläggning som uppfyller energiskattelagens definition av begreppet datorhall. För att göra det behöver anläggningen nyttjas av en näringsidkare som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster. Reglerna förutsätter också att anläggningens sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt exklusive effekten för fläkt- och kylanläggningar.

I en ny dom konstaterar HFD att en anläggning som drivs av ett företag som uteslutande ägnar sig åt försäljning och mining av kryptovaluta är en datorhall i lagens mening och därför har rätt till reducerad skatt. Därmed fastställde domstolen det förhandsbesked som företaget hade ansökt om hos Skatterättsnämnden.

Av förutsättningarna i ansökan om förhandsbesked skulle anläggningen ha en installerad effekt som översteg lagens lägstanivå. Den rättsliga frågan HFD hade att ta ställning till var därmed främst om mining av kryptovalutor kan anses omfattas av något av begreppen ”informationstjänstverksamhet”, ”informationsbehandling” och ”uthyrning av serverutrymme”. Enligt HFD ligger det närmast till hands att verksamheten är ett slags informationsbehandling. 

HFD konstaterar att de traditionella rättskällorna – till exempel förarbetena till lagar och tidigare domar – inte ger något svar på frågan. I domskälen hänvisar HFD i stället till Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens Ordlista. Med stöd av dessa konstaterar HFD att mining av kryptovaluta kan anses omfattas av begreppet ”informationsbehandling” och att anläggningen därför utgör en datorhall förutsatt att mining är företagets huvudsakliga verksamhet.

KPMG:s kommentar

Utgången i målet får anses vara väntad då både Skatteverket och företaget yrkat fastställande av förhandsbeskedet och även att varken lagtexten eller förarbetena talat starkt emot att även mining av kryptovaluta skulle kunna omfattas. Däremot är det oklart om utgången är den lagstiftaren avsett då någon avsikt från lagstiftaren att energiskattemässigt gynna mining av kryptovaluta i vart fall inte framkommer i lagstiftningens förarbeten.

Ur juridiskt perspektiv är domen relativt ovanlig eftersom HFD:s argumentation i prejudikatfrågan nästan uteslutande bygger på en lexikalisk tolkning av lagens ordalydelse och inte gör något närmare försök att förklara begreppen utifrån lagens syften vilket hade kunnat klargöra begreppens rättsliga betydelse ytterligare. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss