KPMG har varit ombud i ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som rör den principiellt mycket viktiga frågan om ett moderbolag som tillhandahåller förvaltningstjänster till sina dotterbolag kan medges avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för kostnader i samband med avyttring av aktier i dotterbolag.

Skatteverket var av uppfattningen att ett samband med en ekonomisk verksamhet i ett moderbolag i princip aldrig kan föreligga om inte kapitalet som erhålls till följd av aktieavyttringen återinvesteras i en vid sidan av aktieinnehavet bedriven rörelse, dvs. i en skattepliktig verksamhet mot externa kunder.

Kammarrätten i Göteborg delade i sin dom Skatteverkets uppfattning att det kapital som frigjordes genom aktieavyttringen inte kunde anses vara till gagn för moderbolagets verksamhet. Avdrag för ingående moms på kostnaderna för att genomföra aktieavyttringen medgavs därför inte av kammarrätten.

Bolaget överklagade kammarrättens dom och HFD beslutade att pröva frågan om ett moderbolag som tillhandahåller mervärdesskattepliktiga tjänster till dotterbolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader som uppkommit med anledning av en försäljning av ett dotterbolag. 

HFD:s dom

HFD framhåller i sitt avgörande att det saknas stöd i EU-domstolens praxis för att göra skillnad i avdragshänseende beroende på vilken typ av ekonomisk verksamhet som en beskattningsbar person bedriver. HFD menar därför att det förhållandet att moderbolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag i sig inte utesluter att den ingående skatten på konsultkostnaderna kan vara avdragsgill på den grunden att kostnaderna kan anses utgöra allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten.

HFD anför vidare att syftet med omstruktureringen och avyttringen var att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen. Det framgick även av omständigheterna i målet att vinsten från försäljningen tillfördes moderbolagets huvudkontorsfunktion. Vidare var ostridigt i målet att kostnaderna för aktieavyttringen inte kunnat övervältras på köparna av aktierna av aktierna. Vid sådana förhållande menar HFD att kostnaderna får antas ha ingått i priset på de tjänster som moderbolaget tillhandahållit sina dotterbolag.

Mot denna bakgrund fann HFD att de i målet aktuella kostnaderna får anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets ekonomiska verksamhet som krävs för att rätt till avdrag för ingående skatt ska kunna föreligga.

Skatteverket hade dock i målet anfört att avdragsrätten för ingående skatt skulle begränsas med hänsyn till den skattefria aktieförsäljningen och eventuellt icke-ekonomisk verksamhet som moderbolaget bedrev i egenskap av passivt holdingbolag för dotterbolag som inte omfattas av den aktiva förvaltningen.

Eftersom kammarrätten inte haft anledning att ta ställning till om avdraget beloppsmässigt ska begränsas på det sätt som Skatteverket hävdar fann HFD att denna fråga inte ska prövas av HFD som första instans. Denna fråga återförvisas därför till kammarrätten för fortsatt prövning. 

Kommentar från ombuden i målet

HFD har i sitt avgörande gett en tydlig vägledning i hur principerna för rätt till avdrag för ingående skatt ska bedömas när det gäller kostnader för avyttring av aktier.

Det kan konstateras att HFD inte delar Skatteverkets uppfattning om att det ska göras skillnad i bedömningen beroende på vilken verksamhet som den skattskyldige bedriver. Det avgörande för bedömningen är i stället om kostnaderna kan anses ha ett direkt och omedelbart samband med den skattskyldiges samlade ekonomiska verksamhet. Enligt HFD föreligger ett sådant samband om kostnaderna kan anses ingå i priset för de tjänster som bolaget har tillhandahållit sina dotterbolag. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till syftet med aktieförsäljningen och huruvida kostnaderna för aktieförsäljningen har kunnat övervältras på köparen av aktierna.

I nu aktuellt mål kan konstateras att HFD mot bakgrund av omständigheterna i målet finner att kostnaderna kan antas ingå i priset på de tjänster som moderbolaget har tillhandahållit sina dotterbolag. Därmed ska kostnaderna anses ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för att rätt till avdrag för ingående skatt ska föreligga.

Avgörandet är i linje med HFD 2017 ref. 20. Samtidigt innebär aktuellt avgörande ett efterlängtat förtydligande av HFD, att avdragsrätt för ingående skatt på avyttringskostnader av aktier föreligger även för moderbolag som inte bedriver en externt momspliktig verksamhet.

HFD:s återförvisning av målet till kammarrätten för en prövning av om någon proportionering av avdragsrätten ska ske är en följd av att Skatteverket framställde ett alternativt yrkande härom först i HFD. HFD är förhindrade av instansordningen att pröva frågan som första instans. Samtidigt ger HFD tydligt uttryck för att nu aktuella kostnader får antas ha ingått i priset på de tjänster som Bolaget har tillhandahållit sina dotterbolag, varför vår uppfattning är att HFD:s avgörande i praktiken innebär att någon avdragsbegränsning inte bör ske.

Kontakta oss gärna för en diskussion om vad detta kan innebära för er verksamhet och för tidigare nekad avdragsrätt i samband med aktieavyttringar.

 

Ombuden i målet var Susann Lundström, Partner, Indirect tax, och Thomas Andersson, Head of Tax disputes.

Läs mer
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 september 2023 (mål nr 1041--1043-22), pdf 111 kB

English version

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.