Högsta förvaltningsdomstolen ger en anställd rätt om beskattningen av syntetiska optioner han förvärvat från sin arbetsgivare. Trots att arbetsgivaren haft rätt att återköpa optionerna till marknadsvärdet om anställningen upphört ska optionen beskattas i inkomstslaget kapital.  

När en anställd förvärvar värdepapper från en arbetsgivare sker beskattning normalt i två steg. Om förvärvet av värdepappret sker till ett lägre pris än marknadsmässig ersättning blir mellanskillnaden beskattad som tjänsteinkomst. Värdeförändringar som uppkommer efter förvärvet beskattas sedan som inkomst av kapital.

För att en option ska behandlas som värdepapper skattemässigt krävs bland annat att optionen fritt kan överlåtas och inte är villkorade av fortsatt anställning. Uppfyller optionerna inte de kriterierna beskattas värdeförändringarna i stället hos den anställde som lön.

I domen HFD 2021 ref. 67 klargjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att köpoptioner som en anställd förvärvat av sin arbetsgivare skulle beskattas som värdepapper trots att arbetsgivaren hade rätt att återköpa optionerna till marknadsvärdet vid återköpet om anställningen upphörde. Nu har HFD slagit fast att samma praxis även gäller syntetiska optioner.

I likhet med den tidigare domen avsåg det nya målet en anställd som mot marknadsmässig ersättning förvärvat optioner från sin arbetsgivare förenat med villkor om att arbetsgivaren skulle ha rätt att återköpa dem till aktuellt marknadsvärde om anställningen upphörde. Vidare förbehöll sig arbetsgivaren, liksom i det tidigare målet, förköpsrätt vid överlåtelse av optionerna. En skillnad var dock att optionerna i den nya domen var syntetiska optioner.

De syntetiska optionerna gav vid inlösen optionsinnehavaren rätt till ett kontant belopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna i arbetsgivarens moderbolag och ett på förhand bestämt lösenpris.

Skatteverket ansåg att de syntetiska optionerna, till följd om återköpsklausulen, hade så nära koppling till anställningen att den inte kunde beskattas i inkomstslaget kapital. Enligt Skatteverket skiljer sig syntetiska optioner från köpoptioner i så stor utsträckning att tidigare praxis inte skulle kunna tillämpas på de syntetiska optionerna. Både förvaltningsrätten och kammarrätten höll med Skatteverkets bedömning men HFD bekräftade att de syntetiska optionerna kunde behandlas som värdepapper. 

KPMG:s kommentar

Till skillnad från den praxis som funnits gällande tecknings-och köpoptioner har det saknats tillräcklig vägledning kring bedömning av syntetiska optioner som värdepapper. I den aktuella domen bekräftar nu HFD att tidigare praxis för köpoptioner även kan tillämpas på syntetiska optioner. Det finns nu stöd för att liknande restriktioner som accepterats för att tecknings- och köpoptioner ska behandlas som värdepapper även bör kunna användas för syntetiska optioner. Dock lämnar domstolen öppet för att syntetiska optioner i vissa fall kan komma att behandlas annorlunda. En analys av aktuella villkor rekommenderas därför innan lansering av syntetiska optioner.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.  

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.