Två förslag på ändrade regler avseende skattetillägg

Två förslag på ändrade regler avseende skattetillägg

Regeringen föreslår ändrade regler avseende påförande av skattetillägg vid rättelse på eget initiativ samt utredningsbetänkande om ändrad beräkning av skattetillägg.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Finansdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid självrättelser. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Enligt nuvarande regler får inte skattetillägg påföras om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig, eller en uppgift som lämnats till ledning för beskattning har utelämnats.

I promemorian föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna påföra skattetillägg även vid rättelser på eget initiativ. I förslaget framgår att en rättelse inte ska anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att de ska genomföra en generell kontroll, t ex kontroll av banktillgodohavanden i utlandet, och rättelsen har en direkt koppling till den generella kontrollen och görs senare än två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I sådana fall får skattetillägg således påföras den uppgiftsskyldige oavsett om denne själv har begärt rättelse.

I promemorian föreslås även ändringar i skatteförfarandelagen och i skattebrottslagen.

Bestämmelserna föreslås att träda i kraft den 1 augusti 2018.

Beräkning av skattetillägg

Vidare har Utredningen om beräkning av skattetillägg överlämnat sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med översynen har varit att förenkla beräkningen av skattetillägg samt att göra sanktionssystemet mer rättvist och legitimt. Av betänkandet framgår att det riktats kritik mot komplexiteten att beräkna skattetillägg och att det är svårt att med nuvarande regler förutse och beräkna storleken på ett eventuellt skattetillägg.


För närvarande uppgår skattetillägget vid slutlig skatt enligt huvudregeln till 40 procent av den skatt som den oriktiga uppgiften belöper på. På annan skatt uppgår skattetillägget till 20 procent. Om den oriktiga uppgiften skulle medfört underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst beräknas skattetillägget på en fjärdedel av det underskott som felaktigt skulle ha tillgodoräknats.


Utredningens förslag innebär istället att skattetillägget vid inkomstbeskattningen dels ska beräknas på underlaget (beloppet) som undanhållits från beskattning istället för den undandragna skatten, dels ska beräknas lika vid överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst.


Enligt förslaget föreslås att skattetillägget som huvudregel ska tas ut med 15 procent av det undanhållna beloppet, det vill säga det belopp som inte har beskattats enligt inkomstskattelagen. Skattetillägget på annan skatt än inkomstskatt (exempelvis mervärdesskatt, punktskatter, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag) ska skattetillägg som huvudregel tas ut med 20 procent av den undandragna skatten.

Utredningen föreslår även att förhöjt skattetillägg ska påföras i de fall där det är fråga om undandragande av betydande skattebelopp (mer än 20 prisbasbelopp vid inkomstskatt och mer än 10 prisbasbelopp vid andra skatter än inkomstskatt), om det avser skönsbeskattning med anledning av att deklaration saknas, upprepade felaktigheter, eller då skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i inlämnad deklaration. Det förhöjda skattetillägget ska då istället tas ut med 25 procent av det belopp som inte har beskattats enligt inkomstskattelagen respektive 27 procent vid andra skatter än inkomstskatt.

Vidare har utredningen ansett att ett takbelopp för skattetillägg inte bör införas. Däremot föreslås att lägre skattetillägg än i normalfallet ska tillämpas i två fall, om en inkomst har redovisats i fel inkomstslag och vid periodiseringsfel.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om skattetillägg eller andra funderingar.

 

Kontakt:
Marie Enander
marie.enander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.