Proposition om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC

Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC

Regeringen har lämnat sin proposition om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet till riksdagen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har nu lämnat sin proposition om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet till riksdagen. Propositionen motsvarar i huvudsak den tidigare presenterade lagrådsremissen.
 

Regeringen sammanfattar sitt förslag enligt följande:

I propositionen lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering. Det lämnas även förslag till genomförande av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering (DAC 4). Förslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering. Det föreslås att land-för-land-rapporter ska lämnas av multinationella koncerner med en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor och att de ska innehålla upplysningar som omfattar intäktsbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och ackumulerad inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, outdelad vinst och materiella anläggningstillgångar för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet.

Förslagen innebär också att reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard. Små och medelstora företag undantas från dokumentationsskyldighet, men den utvidgas till att även omfatta svenska handelsbolag. Även utländska juridiska personer som har fast driftställe i Sverige omfattas, liksom svenska företags fasta driftställen utomlands. Oväsentliga transaktioner undantas från dokumentationsskyldigheten.


KPMG:s kommentar

Vi noterar särskilt följande. Regeringens förslag är att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 april 2017. Land-för-land-rapporter ska lämnas första gången för räkenskapsår som har påbörjats efter den 31 december 2015. Underrättelse till Skatteverket om vilket företag som ska lämna land för-land-rapporten för en koncern får, när rapporten avser ett räkenskapsår som har avslutats före ikraftträdandet, lämnas senast den 30 april 2017. Av propositionen framgår det att de nya bestämmelserna om internprissättningsdokumentation (Master file och Local file) ska tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017.


Propositionen ska nu beredas inom ett av riksdagens skatteutskott och omröstning i riksdagen kan därefter, om beredningen sker enligt plan, troligtvis komma att ske någon gång kring månadsskiftet februari/mars 2017. Vi bevakar utvecklingen vidare.


Välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring vad ert företag kan behöva göra med anledning av de föreslagna nya reglerna.


Läs mer

Proposition 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (PDF 3 MB)
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.