I regeringens budgetproposition är det stort fokus på hur situationen kring covid-19 har påverkat Migrationsverkets verksamhet. Den globala pandemin har inneburit starkt begränsade möjligheter att röra sig över gränser vilket exempelvis resulterat i färre inkomna ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd.  

Regeringen påtalar i budgetpropositionen vidare vikten av att Migrationsverket som myndighet behöver fortsätta arbetet för att handläggningstiderna ska bli kortare. Fokus enligt regeringen bör ligga på förändrade arbetssätt och digitalisering. 

Vidare berörs det fortsatta arbetet med Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) som vi skrivit om i tidigare TaxNews. Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet och av den senaste propositionsförteckningen framgår att planen är att lämna över proposition till riksdagen i januari 2022. Vi bevakar det fortsatta lagstiftningsarbetet nära. Förslaget grundar sig i ett behov av ett förbättrat system för att undvika s k kompetensutvisningar på grund av administrativa misstag samt att parallellt säkerställa ett regelverk som motverkar att internationell arbetskraft kan bli utnyttjad på svensk arbetsmarknad.

KPMG:s kommentar

Situationen kring covid-19 och den globala pandemin har än en gång visat hur situationer i omvärlden påverkar Migrationsverkets verksamhet. 

 Under året har vi sett hur lagstiftning saknas eller inte varit flexibel för att på ett pragmatiskt sätt hanterat situationer som uppstått på grund av exempelvis reserestriktioner. Det handlar bland annat om anställda som exempelvis inte kunnat påbörja anställning inom 4 månader utan istället behövt dra tillbaka sina ansökningar och ansökt på nytt. 

Reserestriktionerna har också tydliggjort komplexiteten kring att såväl gränspolisen som flygbolagen är ansvariga parter i gällande regelverk kring resor. När regler ändras snabbt eller inte kommunicerats stringent har det bidragit till en osäkerhet kring vad som gäller för att uppfylla gällande regelverk för att passera gränser.

KPMG ser positivt på det fortsatta arbetet med att minska handläggningstiderna då dessa är oerhört långa för vissa tillståndsslag. Det gäller bland annat ansökningar om medborgarskap eller ansökningar som anhörig till svensk medborgare vilket kan bli aktuellt för familjer som bott utomlands och ska flytta tillsammans till Sverige. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor

Läs mer
Read the article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss