Nya EU-domar kring holdingbolags avdragsrätt för moms

Nya EU-domar kring holdingbolags avdragsrätt för moms

Uppdatering av den senaste tidens rättsutveckling gällande holdingbolags avdragsrätt för ingående moms på förvärvs- och försäljningskostnader.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Igår meddelade EU-domstolen dom i målet C‑249/17, Ryanair, som behandlade frågan om holdingbolags avdragsrätt när ett avsett förvärv av ett dotterbolag inte genomförs. Domen är en i raden av avgöranden som berör frågan om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms på förvärvs- och försäljningskostnader. Nedan följer en uppdatering av den senaste tidens rättsutveckling på området.

Aktivt deltagande

I juli i år avgjorde EU-domstolen ett mål (C-320/17, Marle Participations) som rör begreppet ”deltagande i dotterbolagens förvaltning”. Domstolen konstaterade att begreppet kan ges en relativt vid tolkning. Att delta i förvaltningen av dotterbolagen är en förutsättning för att ägandet ska klassificeras som ett ”aktivt ägande” och därmed ge förutsättningar för avdragsrätt för ingående moms på kostnader som är kopplade till t ex förvärv av andelar i dotterbolag.

Skatteverket har även sedan tidigare menat att det krävs att moderbolaget aktivt deltar i förvaltningen av dotterbolagen men har inte preciserat exakt vad som krävs för att denna förutsättning ska vara uppfylld. I det aktuella målet ansågs moderbolaget delta aktivt i förvaltningen av dotterbolagen genom uthyrning av fast egendom till dotterbolagen. Samtidigt konstaterade EU-domstolen att om moderbolaget inte deltar aktivt i förvaltningen av samtliga dotterbolag innebär det att moderbolaget också har ett s k ”passivt ägande”, vilket begränsar avdragsrätten för ingående moms i moderbolaget.

Kostnadsfria tjänster

EU-domstolen har också meddelat dom i ett mål (C-28/16, MVM) som rör frågan om avdragsrätt för ett holdingbolag som kostnadsfritt tillhandahåller tjänster till sina dotterbolag. EU-domstolen konstaterade att moderbolaget under sådana förutsättningar inte bedrev ekonomisk verksamhet, varför avdragsrätt för ingående moms inte förelåg.

Förvärv som inte blir av

Målet som avgjordes igår (C-249/17, Ryanair, preliminär utgåva vid detta utskick) gäller frågan om avdragsrätt för ingående moms på kostnader för planerade men icke genomförda förvärv. Frågan uppkom eftersom ett sådant planerat förvärv inte leder till några momspliktiga transaktioner till det presumtiva dotterbolaget. EU-domstolen konstaterade att moderbolaget har avdragsrätt för ingående moms på förvärvskostnaderna om en avsikt förelegat att tillhandahålla momspliktiga tjänster till dotterbolaget. I målet var det ostridigt att moderbolaget haft för avsikt att tillhandahålla förvaltningstjänster till det bolag som skulle förvärvas.

KPMG:s kommentar

Sammanfattningsvis kan konstateras att EU-domstolen anser att så länge moderbolaget bedriver ekonomisk verksamhet i form av förvaltning av dotterbolag så ska utgångspunkten vara att avdragsrätt föreligger. Domstolen synes också anse att begreppet ”aktivt deltagande i förvaltningen” ska ges en vid tolkning. I det senaste målet bekräftades också att det är avsikten att bedriva verksamhet som styr och att trots att verksamheten inte kom till stånd förelåg avdragsrätt. Det senaste avgörandet bekräftar således den praxis som gäller i dag. Det är i dessa fall viktigt att moderbolaget med objektiva omständigheter kan visa att det har för avsikt att tillhandahålla tjänster. En ständig fråga är dock hur denna avsikt ska kunna styrkas.

I detta sammanhang kan nämnas att det finns ett mål där vi ännu inte fått dom från EU-domstolen men där generaladvokaten lämnade ett yttrande i september i år (C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS, Generaladvokatens förslag till avgörande). I målet var det fråga om avdragsrätt för ingående moms på kostnader för en planerad men ej genomförd aktieavyttring, d v s en planerad momsfri transaktion. Generaladvokatens yttrande innebär i princip att moms på kostnader som är direkt hänförliga till sådana planerade men ej genomförda avyttringar inte är avdragsgill.

Generaladvokaten framhöll också att även om det skulle vara så att kostnaderna inte är direkt hänförliga till den planerade försäljningen kan avdragsrätten begränsas eftersom moderbolaget även hade passiva innehav av dotterbolag (d v s andelar i dotterbolag till vilket det inte tillhandahåller några tjänster).

Att ingående moms på planerade men ej genomförda aktieavyttringar inte är avdragsgill är en förändring mot nuvarande svensk praxis och om EU-domstolen följer förslaget så innebär det en inskränkning av avdragsrätten i förhållande till vad som gäller idag. Det kan således konstateras att det sker en ständig rättsutveckling på området och om ni planerar att förvärva eller avyttra andelar i dotterbolag gäller det att hålla sig uppdaterad. Om ni har frågor kring detta är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Kontakt

Susann Lundström
+46 8 723 96 98 
susann.lundstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.