HFD om skatteplikt för pensionsvägledning

HFD om skatteplikt för pensionsvägledning

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner m m är en skattepliktig förmån.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 6 december 2018 kom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) med en dom i mål om förhandsbesked rörande pensionsvägledning och förmånsbeskattning. HFD fann att pensionsvägledning som enbart omfattar sådan pension som är utfäst av arbetsgivaren inte är en skattepliktig förmån, medan mer omfattande vägledning avseende andra pensionsförmåner och olika familjerättsliga frågor är en skattepliktig förmån.

Med förmån avses alla former av ersättning för arbete som man som anställd kan få i annat än kontanter. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri.

Bakgrund

I ansökan om förhandsbesked angavs att en arbetsgivare avser att erbjuda samtliga anställda individuellt utformad information och rådgivning i pensionsfrågor, benämnd pensionsvägledning.

Pensionsvägledningen var tänkt att erbjudas enligt två alternativ. I det ena fallet omfattade den enbart de pensionsutfästelser som arbetsgivaren svarar för, inkluderat de val och dispositioner som den anställde kan göra avseende dessa förmåner. Det andra alternativet avsåg vägledning som inte bara avser av arbetsgivaren utfäst pension utan även omfattar andra pensionsförmåner och olika familjerättsliga frågor. Pensionsvägledningen skulle arbetsgivaren erbjuda de anställda digitalt eller vid personliga möten med externt anlitad konsult.

Skatterättsnämnden (SRN) fann att båda alternativen innefattade en förmån med ett ekonomiskt värde för den anställde samt att undantag från beskattning inte finns.

AA och BB, anställda vars arbetsgivare avser att erbjuda pensionsvägledning, överklagade SRN:s förhandsbesked och anförde hos HFD bl a att arbetsgivarens informationsplikt avseende pensionsfrågor är långtgående. Dessutom att bägge fallen omfattas av skattefrihet eftersom de omfattas av skattefriheten för arbetsgivarens utgifter för att trygga pension eller personalvårdsförmåner.

Skatteverket anförde bl a att individuell rådgivning bör ses som en skattepliktig förmån.

HFD:s bedömning

Enligt HFD utgör pensionsvägledning som enbart avser av arbetsgivaren utfäst pension en nödvändig förutsättning för att den anställda ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer av anställningen. Pensionsutfästelsen är en del av anställningsavtalet och pensionsvägledningen handlar ytterst om att den anställde ska förstå innehållet i avtalet och bli medveten om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som regleras i det.

Vad gäller det andra alternativet är det dock mer omfattande och avser även den allmänna pensionen, den anställdes övriga privatekonomi och andra familjerättsliga frågor. Mot den bakgrunden anser HFD att AA och BB ska beskattas för värdet av vägledningen, såvida någon bestämmelse om skattefrihet inte är tillämplig. Något undantag från beskattning anses inte finnas.

En av domarna i HFD var skiljaktig, och ansåg att det inte fanns någon anledning att ändra Skatterättsnämndens bedömning.

KPMG:s kommentar

Många företag erbjuder någon form av pensionsrådgivning till sina anställda. Av HFD:s dom följer att om tjänsten enbart omfattar pensionsvägledning avseende pension som arbetsgivaren gör avsättning så torde förmånsbeskattning inte bli aktuellt. När det däremot handlar om att arbetsgivaren står för en bredare pensionsrådgivning, vägledning kring övriga tillgångar och familjerättsliga frågor, kommer den dock att vara föremål för beskattning.

Beroende på hur pensionsvägledningen är utformad kan således förmånsbeskattning aktualiseras och frågan är nu var denna gräns går. Pensionsvägledningen kan innehålla olika delmoment som tillsammans utgör en förmån som får anses ha ett värde för den anställde.

Om du har frågor kring vad domen kan innebära eller kring utformningen av en pensionsvägledning är du varmt välkommen att kontakta oss.

Marie Enander
marie.enander@kpmg.se

Nils Schmid
nils.schmid@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.