Lagrådsremissen om nya skatteregler för företagssektorn presenterad

Lagrådsremiss om nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har nu presenterat sin lagrådsremiss "Nya skatteregler för företagssektorn"

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen presenterade den 21 mars sin lagrådsremiss med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Lagrådsremissen skiljer sig i många delar från förslaget i den promemoria som regeringen skickade på remiss under sommaren/hösten 2017, både i sak och vad gäller ikraftträdandet.


Förslaget kan i stora drag sammanfattas enligt följande:
 

 • En generell ränteavdragsbegränsning införs med ett avdragsutrymme som begränsas till 30 procent av EBITDA. Avdragsbegränsningen avser s k  negativa räntenetton, d v s ränteintäkter minus räntekostnader som också definieras skattemässigt.
 • Utjämning av ränteavdragsutrymme inom en koncern möjlig när koncernbidragsrätt finns.
 • Negativa räntenetton som inte kunnat dras av ett visst år kan sparas och får dras av ett senare år, om utrymme då finns. Detta gäller dock i maximalt sex år och förloras vid ägarförändring. 
 • Negativa räntenetton upp till 5 000 000 kr omfattas inte av EBITDA-regeln. Beloppet ska tillämpas per koncern. 
 • Ett nytt kapitel i inkomstskattelagen införs som reglerar beskattning av leasing. Leasingreglerna omfattar endast räntedelen och inte avskrivningsrätten och innebär i korthet att ett ränteelement ska brytas ut i vissa leasingavtal samt inkluderas i EBITDA beräkningen.
 • Ränteutgifter får skattemässigt inte räknas in i anskaffningsvärdet för inventarier, byggnader eller markanläggningar. Sådana utgifter får med andra ord inte aktiveras skattemässigt. 
 • Bolagsskattesatsen sänks i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent för företag med räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2018 och till 20,6 procent för räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2020.
 • Det tidigare förslaget att införa ytterligare begränsningar för rätten att utnyttja skattemässiga underskott från tidigare år slopas.
 • Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de nuvarande s k ränteavdragsbegränsningsreglerna) ändras. Enligt förslaget ska avdrag för ränta på skulder inte nekas när långivaren (i) hör hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal eller (iii) beskattas med minst 10 procent, utom när skuldförhållandet uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande (90 – 95 %) för att uppnå en skatteförmån.
 • Avdragsförbud för ränta på lån inom en intressegemenskap vid vissa gränsöverskridande situationer (hybrida mismatchningar) införs. Förbudet gäller när företag i annan stat får avdrag för samma räntekostnad eller när motsvarande inkomst inte tas upp till beskattning i annan stat på grund av den rättsliga klassificeringen av inkomsten i skattehänseende.
 • För hyreshus får värdeminskningsavdrag göras med totalt tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad de sex första åren från det att hyreshuset färdigställs (s k primäravdrag). Avdrag medges således med ytterligare 2 procent årligen de första sex åren.
 • Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs. 
 • Återföring av periodiseringsfonder när upplösningen sker under år med lägre bolagsskatt, ska räknas upp för att balansera den lägre skatten. 
 • En tillfällig schablonintäkt på skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserver införs (6 procent), liksom en permanent årlig schablonintäkt (statslåneräntan).
 • Förslagen föreslås träda i kraft på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018.
   

Finansministern meddelande i samband med att lagrådsremissen presenterades att Finansdepartementet kommer att följa upp de föreslagna ändringarna och vid behov återkomma med nya förslag. Detta gäller bland annat hur de riktade reglerna fungerar, tidsbegränsningen av att rulla negativa räntenetton och ett eventuellt särskilt undantag för offentliga infrastruktursatsningar.


Regeringen har tidigare aviserat att propositionen ska presenteras den 16 april. Det återstår att se om detta datum kan hållas. Vi bevakar givetvis utvecklingen noga och planerar för ett seminarium om regeringens förslag måndagen den 23 april, se nedan.   


2018-06-15:
Riksdagen beslutade den 14 juni att anta regeringens proposition om nya skatteregler för företagssektorn. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019.


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur de olika förslagen kan komma att påverka just er verksamhet.

Read the article in English.


Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se


Carl Gudesjö
carl.gudesjo@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.