Fastslaget: Uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigt

HFD-dom: Uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår Skatterättsnämndens förhandsbesked om att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård. Detta kommer att få stor påverkan på sjukvårdsbranschen, men kanske även på andra branscher.

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews kommenterat ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden rörande uthyrning av sjukvårdspersonal. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat dom och fastslår att uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigt.
 

HFD konstaterar inledningsvis att vägledning i första hand ska hämtas från direktivet och praxis från EU-domstolen (EUD). HFD går därefter igenom andra undantag som regleras i momsdirektivets artikel 132.1. där bl a undantag från moms regleras för sjukvårdstjänster, utbildningstjänster och social omsorg.

Vid denna genomgång finner HFD att uthyrning av sjukvårdspersonal aldrig kan utgöra sjukvård oavsett vem som är säljare eller köpare, då en uthyrningstjänst i sig inte kan utgöra sjukvård. HFD går sedan vidare och uttalar att uthyrning av vårdpersonal dock torde kunna utgöra nära knuten sjukvård mot bakgrund av vad EUD uttalat i praxis vad gäller undantaget för undervisning. Detta förutsätter dock att den som hyr ut personalen är en sådan vårdinrättning som anges i undantagsbestämmelsen.
 

HFD fastställer slutligen att en personaluthyrningstjänst inte utgör momsundantagen sjukvård och att det saknar betydelse att de åtgärder som den uthyrda personalen vidtar hos köparen i sig utgör sjukvård.
 

KPMG:s kommentar

Hittills har uthyrning av sjukvårdspersonal varit undantaget från moms, en syn som även Skatteverket har haft. Domen är dock tydlig på så vis att uthyrning av sjukvårdspersonal som görs av ett bemanningsföretag är momspliktigt. Det finns således en stor risk att detta kommer att slå väldigt hårt mot en bransch där frågor om specialistkompetens och personalbrist ofta löses genom att anlita andra aktörer. HFD öppnar emellertid upp för att undantaget kan gälla om företaget som hyr ut personal är en sådan vårdinrättning som anges i direktivet vilket vi anser är positivt.

Å andra sidan, då HFD hämtar vägledning från praxis rörande undantaget för undervisning och social omsorg finns enligt vår uppfattning en risk för att även dessa undantag nu kommer att få ett snävare tillämpningsområde jämfört med hur undantaget idag tillämpas. Idag kan t ex vilket företag som helst tillhandahålla momsfri utbildning till en erkänd utbildningsanordnare givet att vissa förutsättningar är uppfyllda, men sett till HFD:s resonemang finns det en risk att det för sådana tjänster kommer krävas att det är ett utbildningsinstitut som tillhandahåller personal för att undantaget ska vara tillämpligt. Det återstår att se hur praxis utvecklar sig på dessa områden samt om Skatteverket kommer ge ut en uppdaterad vägledning.
 

Om du är verksam i vårdsektorn är du varmt välkommen att kontakta oss för en inledande diskussion om på vilket sätt domen kan påverka ert företag.


Läs mer:
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018 (mål nr 7270-17) PDF 102 KB
 

Kontakt
Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.