HFD: JA till avdragsrätt för moms vid försäljning av bolag

HFD medger avdrag för moms vid försäljning av bolag

Den 16 maj kom en spännande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Målet gäller avdragsrätt för moms på konsultkostnader som uppkommit i anledning av en omstrukturering som avslutades med avyttring av aktier i ett antal dotterbolag. HFD medger avdrag för momsen.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Igår, den 16 maj, kom en spännande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”). Målet gäller avdragsrätt för moms på konsultkostnader som uppkommit i anledning av en omstrukturering som avslutades med avyttring av aktier i ett antal dotterbolag. HFD menar att förvärven utgör allmänna omkostnader och eftersom säljaren i detta fallet bedrev momspliktig verksamhet och skulle använda intäkterna från försäljningen i den kvarvarande momspliktiga verksamheten, medgavs avdrag.
 

Bolaget bedrev momspliktig skogsrörelse. Koncernen hade, utöver denna kärnverksamhet, ett antal andra verksamhetsområden. För att renodla verksamheten beslutades om en omstrukturering av koncernen. Bland annat avyttrades ett verksamhetsområde och en försäkringsrörelse genom avyttring av aktierna i två dotterbolag. Bolaget ådrog sig härvid kostnader för olika konsulttjänster, bl a juridiskt biträde, och yrkade avdrag för den ingående momsen på dessa kostnader.


HFD noterar att EU-domstolen ”i senare avgöranden har utvecklat praxis i riktning mot ett mer ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt” och HFD utgår från detta i sin bedömning. HFD konstaterar att avyttringen av bolagen har syftat till att effektivisera verksamheten genom att fokusera på skogsrörelsen och frigöra kapital för att kunna fokusera på den kvarvarande verksamheten. Mot bakgrund av detta syfte anser HFD att konsultkostnaderna (biträde i juridiska och finansiella frågor samt redovisningsfrågor) har ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. HFD påpekar särskilt att det förutsätts att kostnaderna inte ingår i priset på aktierna utan i priset på bolagets produkter i skogsrörelsen. Kostnaderna utgör därmed allmänna omkostnader och avdrag ska medges för ingående moms på kostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 maj 2017 (mål nr 5311--5312-15


KPMG:s kommentar

HFD:s dom är positiv för momspliktiga bolag vilka genomför omstruktureringar som inkluderar avyttringar av dotterbolag, då HFD nu bekräftar att ingående moms på kostnader i sådana situationer kan vara avdragsgill. För att avdragsrätt ska kunna komma ifråga får dock kostnaderna inte ingå som en priskomponent i aktieöverlåtelsen. Det är intressant att HFD har anammat EU-domstolens senare praxis med ett mer ändamålsinriktat och funktionellt synsätt vid bedömningen av avdragsrätten.


Kontakta oss för en analys av er situation och möjligheterna att begära tillbaka ingående moms på kostnader för tidigare genomförda aktieavyttringar.


Susann Lundström
+46 8 723 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se


Pontus Fornell
+46 8 723 95 42
pontus.fornell@kpmg.se


Marie Hedin

+46 31 61 47 54
marie.hedin@kpmg.se


Jörgen Ström Oback
+46 8 723 93 81
jorgen.stromoback@kpmg.se 

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.