Transaktionsutgifter får beaktas vid beräkning av den s.k. beloppsspärren

Nytt avgörande från HFD angående beloppsspärren

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat dom angående frågan om transaktionsutgifter vid förvärv av ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

1000
Tomas Johansson

Skatterådgivare / M&A Tax Sverige

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Bakgrund

Beloppsspärren innebär en begränsning för företag som byter ägare att utnyttja tidigare års underskott mot framtida överskott. Något förenklat kan beloppsspärren sammanfattas med att tidigare års underskott inte får utnyttjas till den del underskotten överstiger 200 procent av köparens utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget.

Nedan följer ett exempel då beloppsspärren blir tillämplig:

Företag A förvärvar ett bestämmande inflytande över Företag B, som vid tillfället för överlåtelsen har inrullade underskott från tidigare år om 100 miljoner kr. Företag A:s utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över Företag B uppgår till 40 miljoner kr.

Eftersom tidigare års underskott om 100 miljoner kr överstiger 200 procent av utgiften för Företag A att förvärva det bestämmande inflytandet över Företag B (40 miljoner x 200% = 80 miljoner) med 20 miljoner kr, kommer underskotten till denna del att träffas av beloppsspärren och därför inte kunna utnyttjas mot framtida överskott.

Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att vid ett senare tillfälle återföra underskott som gått förlorade på grund av beloppsspärren.

I det aktuella fallet hade ett bolag förvärvat det bestämmande inflytandet i ett moderbolag och dess dotterbolag som båda hade inrullade underskott från tidigare år. Vid beräkningen av hur stor del av underskotten som enligt beloppsspärren skulle falla bort till följd av överlåtelsen inkluderade moderbolaget och dotterbolaget köparens transaktionsutgifter som uppkommit till följd av förvärvet. Transaktionsutgifterna avsåg konsulttjänster för bl a upprättande av avtal och värderingar i samband med förvärvet.

Skatteverket ansåg emellertid att beloppsspärren skulle beräknas utan att beakta nämnda transaktionsutgifter med argumentet att med ordet utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget avses endast köpeskillingen för andelarna i underskottsföretaget.

HFD:s bedömning

HFD konstaterade, till skillnad från Skatteverket, att med utgift i samband med tillämpningen av beloppsspärren ska även köparens transaktionsutgifter beaktas till den del utgifterna har en så nära koppling till förvärvet att de enligt redovisningen ska räknas in i anskaffningsvärdet för andelarna.


KPMG:s kommentar

Domen innebär ett positivt klargörande för både köpare och säljare inför en försäljning av ett företag med ett inrullat underskottsavdrag. Det är rimligt att köpare som anlitar transaktionsrådgivare, t ex för att genomlysa ett bolag inför ett förvärv i syfte att undvika dolda risker eller fastställa en skälig köpeskilling, inte mer än nödvändigt ska träffas av regler som avser att motverka handel med underskottsföretag. Säljare kan i sin tur dra nytta av det underliggande värdet i den uppskjutna skattefordran som annars kunde ha gått förlorat om beloppsspärren hade tillämpats.

Kontakta gärna KPMG inför ett bolagsförvärv, försäljning eller omstruktureringar då dessa ofta kräver specialistkunskap inom flera olika delar av skatteområdet. Vi har en särskild M&A-grupp inom Tax & Legal som har en bred kunskap och stor erfarenhet av inkomstskatt, mervärdesskatt, transfer pricing och socialavgiftsområdet avseende dessa frågor. Vi kan tillsammans med andra specialister inom KPMG ge en helhetslösning vid förvärv och överlåtelser av företag eller vid omstruktureringar.
 

Tomas Johansson
+46 70 981 48 91
tomas.johansson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.