Ja till skatteförslagen i Budgetpropositionen för 2018 och mer om viktiga aviserade reformer

Ja till BP 2018 och om andra aviserade reformer

Igår röstade riksdagen ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1), i vilket ingår skatteförslagen inför 2018.

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Igår röstade riksdagen ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1), i vilket ingår skatteförslagen inför 2018. Vi har i TaxNews den 20 september skrivit om Budgetpropositionen för 2018, se här för mer information om vilka förslag som kommer träda i kraft vid årsskiftet.

Vi tog i samma TaxNews upp några aviserade reformer - se länken ovan för innehållet i dessa varav vilka kommer att få stora konsekvenser om de går igenom - och här har det hänt lite sedan dess:

 

Nya skatteregler för företagssektorn 

Promemorian har varit ute på remiss. Utöver svar från majoriteten av de utsedda remissinstanserna så kom det in många spontanyttranden. Läs gärna mer om hur bygg- och fastighetsbranschen svarat i vår artikel "Skarp kritik mot regeringens förslag om nya ränteavdragsregler" i tidningen Fastighetssverige se här på s 26  (PDF 6,80 MB). Nu bereds ärendet vidare inom Regeringskansliet och vi förväntar oss en lagrådsremiss inom närtid och en proposition senast i samband med vårändringsbudgeten om reglerna ska kunna träda ikraft enligt promemorians förslag den 1 juli 2018.
 

Översyn av kupongskattelagen

Skatteverkets f d generaldirektör Ingemar Hansson har fått i uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen. Översynen ska göras i syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018.


Ändrade regler för skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Finansdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid självrättelser. Enligt förslaget anses en rättelse inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en direkt koppling till kontrollen görs senare än två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut oavsett självrättelsen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 december 2017.
 

Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Sedan vårt förra TaxNews har Skatteverkets promemoria "Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige" varit på remiss. Nu bereds förslaget vidare inom Regeringskansliet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.


Personalliggare i fler verksamheter

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.


Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård bör slopas

Finansdepartementet har skickat promemorian "Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård" på remiss med sista svarsdatum den 24 november. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.


Skatt på e-cigaretter

Finansdepartementet har skickat promemorian "Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter" på remiss med sista svarsdatum 20 december 2017. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 

Månadsvis rapportering på individnivå av löner och skatteavdrag

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker idag, årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl a kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019.


Utredning ska se över F-skattesystemet

Som en del i det pågående arbetet med att med kraft bekämpa skattefusk och skatteundandragande har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över F-skattesystemet. I ett delbetänkande som ska lämnas senast den 15 juni 2018 ska utredaren redovisa en analys av i vilken utsträckning F-skattesystemet leder till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 juni 2019.


Våra skattespecialiset håller just nu seminarier runt om i landet om nya skatteregler och andra viktiga frågor för företagen. Sök upp ett event nära dig via denna länk eller kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 


Kontakt
Anders Benktsson
anders.benktsson@kpmg.se

Läs mer

 

 

 

 

 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.  

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.