• 1000

Nowelizacje przepisów prawa podatkowego dokonywane w ostatnich latach należy zakwalifikować jako istotny element szerszych zmian systemowych. Wraz z nadejściem 2021 r. weszło w życie wiele zmian prawa podatkowego – w tym większość dotyczących podatków dochodowych – mogących przysporzyć podatnikom licznych problemów praktycznych.

Za jedną z największych zmian systemowych dokonanych w ostatnim czasie uznaje się objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o CIT dochody generowane przez spółki komandytowe (dotychczas transparentne podatkowo) zostały opodatkowane podatkiem dochodowym na poziomie spółki. Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie przedmiotowych regulacji ma być sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce oraz ma stanowić odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne.

Do najszerzej komentowanych nowości należały w ostatnim czasie również regulacje wprowadzające tzw. estoński CIT – opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Głównym założeniem estońskiego CIT jest odroczenie opodatkowania podatkiem dochodowym aż do momentu wypłaty zysku ze spółki.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy największych podatników tj. podmioty o przychodach przekraczających równowartość 50 mln EUR, a także podatkowe grupy kapitałowe. Strategia podatkowa powinna zawierać m.in. informacje o:

 • procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych,
 • realizacji obowiązków podatkowych,
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
 • złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, 
 • rozliczeniach podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Ponadto, do polskiego porządku prawnego została wprowadzona legalna definicja pojęcia „spółki nieruchomościowej”, znacząco różniąca się od dotychczas przyjmowanego w doktrynie sposobu rozumienia tego terminu. Zdefiniowanie przedmiotowego pojęcia wiąże się ściśle z wprowadzeniem dodatkowych obowiązków dla podmiotów działających w branży nieruchomościowej. Jednym z nich jest pełnienie przez spółkę nieruchomościową funkcji płatnika podatku z tytułu zbycia jej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Ponadto spółki nieruchomościowe są zobowiązane przekazywać Szefowi KAS informacje o podmiotach posiadających w danej spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze wraz z podaniem liczby posiadanych przez dany podmiot praw.

Kolejne bardzo istotne zmiany podatkowe planowane na 2022 r. będą elementem tzw. Polskiego Ładu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniamy kompleksową pomoc doświadczonego zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych wyodrębnionego w ramach Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce. Dedykowany zespół składa się z profesjonalnych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w podatku CIT dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Zakres oferowanych przez zespół CIT usług obejmuje m.in.:

 • ogólne doradztwo podatkowe w zakresie podatku CIT,
 • usługi CIT compliance,
 • przeglądy podatkowe i procesy due diligence,
 • wsparcie w zakresie reorganizacji działalności,
 • wsparcie w zakresie podatku u źródła (WHT),
 • wsparcie w zakresie sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej,
 • wsparcie w wypełnieniu obowiązków regulacyjnych. 

Jak możemy pomóc?

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe