• 1000

W centrum poszukiwań rozwiązań problemów biznesowych stoi analityka Business Intelligence, pozwalająca konsolidować, wizualizować i udostępniać wysokiej jakości informacje, służące podejmowaniu decyzji. Dzięki łatwemu dostępowi do danych możliwe jest budowanie kompetencji analitycznych na każdym szczeblu organizacji i podejmowanie na ich podstawie działań, generujących wartość dodaną dla organizacji.

Czym są rozwiązania Business Intelligence i jak wpływają na wysoką jakość informacji dla całej organizacji

Organizacje, które chcą efektywnie wykorzystać dane, powinny udostępniać je w sposób dostosowany do potrzeb jej użytkowników, pozwalający wyciągać praktyczne wnioski przy podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych. Przetworzenie danych do postaci jakościowej informacji, to główna funkcja narzędzi Business Intelligence. Dają możliwość tworzenia spójnych modeli danych, kalkulacji wskaźników oraz udostępniania użytkownikom atrakcyjnych wizualnie raportów.

Jakie są główne wyzwania organizacji w generowaniu i udostępnianiu jakościowej informacji?

W organizacjach dane dostępne są często w ramach niepołączonych ze sobą systemów i aplikacji, a raporty tworzone są ręcznie, w oparciu o pliki Excel. Powoduje to często, że ten sam wskaźnik może przyjmować niespójne wartości, w zależności od okoliczności jego kalkulacji, a sposób jego porównywania miar jest rozproszony w organizacji. Statyczne dane w raportach Excel i plikach płaskich uniemożliwiają dodatkową pogłębioną analizę i dotarcie do źródła problemu, również poprzez brak możliwości zmiany przekroju, w jaki dane zostały zagregowane. Manualne przygotowywanie raportów to jednak przede wszystkim czasochłonny proces, narażony na błędy oraz monopolizowanie wiedzy w ramach jednego działu lub nawet pojedynczych osób. Świadomy proces decyzyjny i dostęp do wysokiej jakości informacji biznesowej jest w takich warunkach bardzo utrudniony.

Jakie korzyści może generować wdrożenie rozwiązań Business Intelligence?

Chmurowe narzędzia Business Intelligence niwelują problemy związane z ręcznym raportowaniem i dostarczają zestaw narzędzi decyzyjnych, zapewniając:

Ikona: Spójność

Spójność

Wspólna definicja wskaźników w przekroju całej organizacji i zarządzany centralnie zbiór danych.

Ikona: Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Automatyzacja procesów raportowania, możliwość skupienia na analizie, a nie manualnej obróbce i cyklicznym przygotowywaniu wskaźników.

Ikona: Aktualność

Aktualność

Dane w raportach są aktualizowane automatycznie, z wybraną częstotliwością, co zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Ikona: Elastyczność

Elastyczność

Wizualizacja, forma i przekrój danych w raportach jest dostosowywana do i przez użytkowników.

Ikona: Powszechność

Powszechność

Raporty tworzone z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence można udostępniać w ramach organizacji oraz poza nią, przy zapewnieniu kontroli nad widocznością danych w zależności od użytkownika.

Ikona: Pełną informację

Pełną informację

Zrozumienie danych jest łatwiejsze dzięki dynamicznym i atrakcyjnym wizualnie raportom, z możliwością analizy od ogółu do szczegółu w ramach jednego widoku.

Dzięki demokratyzacji dostępu do danych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence, możliwe jest budowanie kompetencji analitycznych na każdym szczeblu, począwszy od stanowisk zarządczych, poprzez menedżerów i kadrę średniego szczebla, po specjalistów operacyjnych. Prowadzi to do wytworzenia kultury organizacyjnej, w której analiza danych jest nieodzownym elementem procesów decyzyjnych i dostarcza odpowiedzi na wyzwania biznesowe w każdym z obszarów działalności: 

Strategii
Sprzedaży
Finansów
Marketingu
Łańcucha dostaw
HR
Administracji

… i pozostałych funkcji generujących dane w organizacji.

Przykład raportu „Daily sales”, stworzonego przy pomocy technologii Microsoft Power BI

Zakres wsparcia KPMG we wdrożeniu rozwiązań Business Intelligence

Wdrożenie narzędzi i raportowania Business Intelligence w organizacji może kojarzyć się z zadaniem typowo technologicznym, projektem dedykowanym dla działu IT. Doświadczenie pokazuje jednak, że za sukces tego przedsięwzięcia odpowiada głównie odpowiednio przeprowadzona analiza biznesowa, a atrakcyjna wizualizacja wskaźników jest tylko „wisienką na torcie”.

W KPMG maksymalizujemy wartość dodaną dla klienta, oferując innowacyjną formułę współpracy łączącą cele technologiczne i biznesowe:

  • Przegląd procesów raportowania w organizacji pod względem zakresu monitorowanych wskaźników, źródeł danych oraz odpowiedzialności;
  • Analiza biznesowa pod wdrożenie BI, w tym zdefiniowanie wskaźników (KPI) i ich benchmarków;
  • Opracowanie koncepcji raportów zarządczych, taktycznych i operacyjnych;
  • Wsparcie w eliminacji manualnych i powtarzalnych czynności w procesach analitycznych, identyfikacja nieefektywności i standaryzacja procesów raportowych;
  • Inwentaryzacja danych w systemach transakcyjnych na potrzeby stworzenia narzędzi Business Intelligence;
  • Projekt oraz optymalizacja architektury IT (z perspektywy funkcjonalnej i kosztowej);
  • Ustrukturyzowanie danych w ramach spójnego modelu oraz kalkulacja wskaźników możliwych do wykorzystania w całej organizacji;
  • Stworzenie dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie raportów Power BI na potrzeby zarządcze i operacyjne.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi

Zobacz także