Słownik pojęć

Słownik pojęć

Na naszej stronie mogą być wykorzystywane skróty nazw organizacji, tytułów, organów i programów międzyrządowych, metodologii biznesowych itd. Na tej stronie znajdują się przydatny słownik wykorzystywanych na naszej witrynie pojęć:

 

ACI

Instytut Komitetów Audytu został (ACI) powołany przez KPMG w celu dostarczania członkom Komitetów aktualnych informacji na temat zarządzania, audytu, rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Od chwili powstania Instytutu w 1999 roku, podmioty członkowskie KPMG powołały analogiczne jednostki w 20 krajach.

 

 

AMA

Zaawansowana metoda pomiaru (ang.: Advanced measurement approach)

 

 

AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (ang.: anti-money laundering)

 

 

Usługi powiązane z audytem

Usługi, które pomagają klientom w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Mogą dotyczyć zagadnień regulacyjnych lub zmian w przepisach dot. sprawozdawczości albo zapotrzebowania na specyficzne umiejętności w obszarze rachunkowości.

 

 

B+R+I

Badania + Rozwój + Innowacje; działalność obejmująca prowadzenie badań naukowych i/lub prac rozwojowych, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań; to także działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów, technologii lub usług.

 

 

BEPS

Erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting). Termin ten odnosi się do strategii planowania podatkowego, która wykorzystuje luki i rozbieżności w przepisach podatkowych dla ukrycia zysków lub ich transferowania do miejsc, w których podatnik wykazuje małą lub brak aktywności, ale gdzie podatki są niskie, co skutkuje niskim opodatkowaniem lub jego brakiem. Termin rozpowszechniony dzięki Raportowi OECD nt. przeciwdziałania BEPS, opublikowanego w lutym 2013 roku i zawierającego 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych.

 

 

BRIC

Kraje BRIC - Brazylia, Rosja, Indie i Chiny

 

 

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający, że dany podatnik (osoba fizyczna lub spółka) jest rezydentem podatkowym określonego kraju, czyli podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich przychodów.

 

 

CAS

Normy Adekwatności Kapitałowej (ang: Capital Adequacy Standard)

 

 

CEE

Europa Środkowa i Wschodnia (ang: Central and Eastern Europe)

 

 

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

ELV

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ang: End of Life Vehicles Directive). Ustawodawstwo Unii Europejskiej.

 

 

EMA

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (ang: Europe, Middle East and Africa region)

 

 

ENR

Energia oraz Zasoby Naturalne (ang: Energy & Natural Resources). Sektor ENR obejmuje przemysł naftowy i gazowy, energetykę oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jak również górnictwo i leśnictwo.

 

 

Enterprise 2.0

Społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym (E2.0), które wykorzystuje pełną gamę nowych technologii, w tym aplikacje wiki i blogi, znaczniki oraz narzędzia społecznościowe, w kontaktach wewnętrznych, między firmami i z otoczeniem zewnętrznym.

 

 

ERM

Warunki ramowe zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu (ang: Enterprise Risk Management)

 

 

Agent nieruchomości

Agent nieruchomości (Br. ang: estate agent, Am. ang.: realtor). Osoba zajmująca się profesjonalnie wyceną i handlem nieruchomości.

 

 

EU-ETS

Europejski System Handlu Emisjami (ang: EU Emissions Trading Scheme) Wprowadzony w styczniu 2005 r. wraz z obowiązkowymi systemami kontroli emisji gazów cieplarnianych z instalacji przemysłowych od 1 stycznia 2005 roku. System koncentruje się obecnie na działalności związanej z produkcją i wytwarzaniem metali żelaznych, masy celulozowej i papieru, ale oczekuje się, że od stycznia 2008 roku jego zakres zostanie rozszerzony o emisje gazów cieplarnianych oraz instalacje przemysłowe.

 

 

Euro I

System prawodawczy, który wszedł w życie w 1992 roku.

 

 

Norma emisji spalin Euro IV

Ustawodawstwo Unii Europejskiej.

 

 

Euro V

System prawodawczy, który wszedł w życie w 2008 roku.

 

 

Oprogramowanie dla potrzeb projektów EVM

Oprogramowanie dla potrzeb projektów zarządzania wartością wypracowaną (ang: EVM - Earned value management). Oprogramowanie, które ocenia poziom zarządzania w firmach wykonawców.

 

 

FMCG

Dobra konsumpcyjne szybko zbywalne (FMCG - Fast moving consumer goods).

 

 

Cztery wymiary zmian biznesowych

Ludzie, procesy, technologia i ryzyko/kontrola

 

 

FSA

Wlk. Brytania Financial Services Authority (brytyjski urząd nadzoru finansowego)

 

 

GAPP

Zasady i Praktyki Zadań Globalnych (ang: Global Assignment Policies and Practices)

 

 

GCC

Rada Współpracy Zatoki Perskiej (ang: Gulf Co-operation Council)

 

 

GTMS

Globalny system zarządzania podatkami (ang: Global Tax Management System). Autorski system KPMG.

 

 

GTPS

Działalność usługowa KPMG w zakresie Globalnych Cen Transferowych (ang: Global Transfer Pricing Services). Sieć ekspertów działających w firmach członkowskich KPMG i świadczących usługi dotyczące cen transferowych.

 

 

Ustawodawstwo HAZMAT

Przepisy dotyczące uregulowań w sprawie materiałów niebezpiecznych.

 

 

IASB

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang.: International Accounting Standard Board)

 

 

ICAAP

Proces Oceny Wewnętrznej Adekwatności Kapitałowej (ang: Internal Capital Adequacy Assessment Process)

 

 

IFIs

Islamskie instytucje finansowe (ang: Islamic financial institutions)

 

 

MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang.: International Financial Reporting Standards)

 

 

MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

 

IFSB

Rada ds. Islamskich Usług Finansowych (ang.: Islamic Financial Services Board)

 

 

Innowacja

Nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub usługa) lub proces, nowa metoda organizacyjna lub nowa metoda marketingowa wdrożona w praktyce gospodarczej.

 

 

Interpreter®

Platforma internetowa KPMG dotycząca cen transferowych.

 

 

IRR

Zintegrowana sprawozdawczość regulacyjna (ang: Integrated regulatory reporting)

 

 

Program szkoleniowy KPMG ENR Tax Masterclass

Program szkoleniowy Masterclass jest podejściem do szkolenia opartego na współpracy. W ciągu dwóch dni szkolenia, grupy robocze oraz klienci pracują razem, omawiając kwestie istotne dla klienta i rozważając możliwe rozwiązania. Współpraca tego typu pozwala podtrzymywać sieć pomiędzy KPMG i klientami.

 

 

Program KPMG Financial Services Global Client

Program Global Client Financial Services przyczynia się do globalną koordynacji usług świadczonych na rzecz klientów, dopasowanych do profilu ich działalności, funkcji i regionalnych potrzeb.

 

 

KPMG IFRG

Międzynarodowa Grupa Sprawozdawczości Finansowej KPMG (ang: International Financial Reporting Group). Niezależna jednostka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadcząca usługi w zakresie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej.

 

 

MNOs

Operatorzy telefonii komórkowej (ang: Mobile network operators)

 

 

OECD

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang: Organisation for Economic Co-operation and Development), skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, która została utworzona w celu wspierania państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz stopy życiowej obywateli.

 

 

OEMs

Producenci oryginalnego sprzętu (ang: Original equipment manufacturer)

 

 

PFIs

Inicjatywy Finansowania Prywatnego (ang: Private finance initiatives)

 

 

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. Płaci go każda osoba, która osiąga dochód, np. pobiera wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych), czy też uzyskuje dochody z działalności gospodarczej.

 

 

Pomoc de minimis

Wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis, którą przedsiębiorstwo może otrzymywać w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportu drogowego towarów). Pomoc de minimis jest wyłączona spod zakazu wynikającego z art. 107 ust. 1 TFUE i nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

 

 

Pomoc publiczna

Pomoc przyznawana przedsiębiorcom, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki: jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Ze względu na politykę ochrony konkurencyjności na europejskim rynku, pomoc publiczna może zostać przekazywana na ściśle określonych zasadach. Najczęściej stosowane formy pomocy publicznej to: dotacja, ulga podatkowa, pożyczka udzielona na warunkach preferencyjnych, gwarancja i poręczenie bankowe, zaniechanie dochodzenia należności, odroczenie terminu zapłaty świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne lub rozłożenie go na raty.

 

 

PPPs

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (ang: Public private partnership)

 

 

Przygotowania do sprawozdawczości

Jeśli jest to możliwe, pomagamy klientom w przygotowaniach, przeprowadzeniu analizy due diligence oraz zdobyciu zaświadczeń wymaganych do uzyskania finansowania.

 

 

REACH

Rejestracja, Ocena, Udzielania Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów (ang: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals - REACH). Dyrektywa Unii Europejskiej (UE), która weszła w życie 1 czerwca 2007 r. Zobowiązuje ona producentów i importerów substancji chemicznych na terenie Unii Europejskiej do wykazywania, iż produkty przez nich wytwarzane lub importowane są bezpieczne.

 

 

RoHS

Dyrektywa RoHS – Ograniczanie Substancji Szkodliwych (ang: Restriction of Hazardous Substances)

 

 

RWCR

Wskaźnik kapitału ważonego ryzykiem (ang: Risk-weighted capital ratio)

 

 

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang: US Securities and Exchange Commission)

 

 

SOP (od ang. Stock Option Plan czyli program opcji na akcje)

Potoczna nazwa odroczonego w czasie wynagrodzenia w formie niepieniężnej (akcje) przyznawanego przeważnie pracownikom w ramach długoterminowych planów motywacyjnych.

 

 

TaxCube

Autorskie oprogramowanie KPMG

 

 

Ulga na B+R

Ulga umożliwiająca odliczenie od podstawy obliczenia podatku, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ulga przysługuje wszystkim przedsiębiorcom niezależnie od branży oraz statusu. Ulga umożliwia odliczenie od 10 do 30 % (obecnie trwają prace nad zwiększeniem ulgi do 50%) wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzeniem działalności B+R.

 

 

US Basel II

Znana także jako Bazylea IA

 

 

WEEE

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang: Waste Electrical and Electronic Directive).