Dokumenty prawne

Dokumenty prawne

KPMG jest globalną organizacją składającą się z niezależnych firm członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską ograniczoną do wysokości gwarancji.

KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. Usługi są świadczone wyłącznie przez firmy członkowskie na ich odpowiednich obszarach geograficznych.

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej („Strona”) są przygotowane przez podmiot KPMG wskazany na stronie głównej, jako właściciel Strony („KPMG”). Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi audytorskie, doradcze, podatkowe i inne. Aby uzyskać informacje o powyższych usługach bądź takie usługi pozyskać, należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą KPMG.

Stosowanie przepisów prawa może się różnić w zależności od istnienia określonych faktów lub okoliczności. Z uwagi na specyficzną naturę komunikacji elektronicznej, KPMG nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela rękojmi, ani nie gwarantuje, że Strona będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). W związku z tym, informacje zawarte na Stronie są dostępne w aktualnej formie i treści bez ponoszenia przez KPMG jakiejkolwiek odpowiedzialności i objęcia jakąkolwiek rękojmią, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególności co do dokładności, aktualności i kompletności.

KPMG, KPMG International ani żadne Firmy członkowskie sieci KPMG oraz właściwi partnerzy, dyrektorzy zarządzający, współpracownicy, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, w tym zarówno rzeczywiście poniesionych strat, jak i utraconych korzyści zadośćuczynienia, kar umownych lub jakichkolwiek innych, niezależnie od przyczyny, w tym w szczególności wynikłej z umowy, działania lub zaniechania, zaniedbania lub deliktu, , wynikającego lub będącego w związku ze Stroną, jakąkolwiek treścią umieszczoną na Stronie lub dostępną za jej pośrednictwem, oraz w związku z kopiowaniem, przedstawianiem lub jakimkolwiek innym zastosowaniem Strony.

Treści dostępne na Stronie (w szczególności takie jak koncepcje, pomysły, metody, procedury, procesy, know-how, techniki, programy, publikacje, modele, wzory produktów, technologie, oprogramowanie, wzory, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki graficzne, projekty graficzne, grafiki, i inne informacje umieszczone lub opisane na Stronie) może być chroniona prawem własności intelektualnej i stanowić przedmiot własności lub innych praw (których właścicielem jest KPMG International, Firma członkowska sieci KPMG lub osoby trzecie). Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów ze Strony może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, a także innych praw własności intelektualnej lub innych praw. Użytkownicy mogą drukować lub dystrybuować treści (np. za pośrednictwem linka umieszczonego w mediach społecznościowych) wyłącznie, gdy:

  • Wykorzystanie treści ma charakter prywatny i niekomercyjny.
  • Użytkownik pozostawi wszelkie umieszczone na materiałach lub kopiach materiałów informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych tego rodzaju zastrzeżeń.
  • Treści nie są użyte, ani ich użycie nie sugeruje, iż KPMG, KPMG International lub jakakolwiek Firma członkowska sieci KPMG zaświadcza na rzecz lub popiera jakąkolwiek organizację, jej produkty lub usługi.

Materiały dostępne na Stronie nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, dystrybuowane, rozprowadzane lub wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że podmiot dostarczający treść lub materiał (dotyczy również odsyłaczy innych podmiotów) wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. KPMG nie ponosi ryzyka ani jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy mimo zastrzeżenia KPMG, użytkownik nie uzyska takiej zgody.

Nazwa oraz logo KPMG są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do KPMG International. Nazwy produktów lub usług, które pojawiają się na Stronie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do KPMG International, lub Firm członkowskich sieci KPMG lub podmiotów z nimi stowarzyszonych. Korzystanie z tych znaków wymaga uprzedniej pisemnej zgody ze strony KPMG International lub Firmy członkowskiej sieci KPMG oraz zawarcia umowy licencyjnej z KPMG International lub z Firmą członkowską sieci KPMG w formie pisemnej pod rygorem nieważności. KPMG zastrzega dochodzenie swoich praw z tytułu nieuprawnionego użycia wspomnianych znaków towarowych lub wszelkich innych znaków należących do KPMG w najszerszym dopuszczalnym zakresie. Aby ubiegać się o pisemną zgodę, prosimy skontaktować się z Administratorem Strony lub skorzystać z zakładki „Kontakt”.

Odsyłacze, linki do serwisów internetowych osób trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. KPMG nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych stronach osób trzecich. W ramach ochrony przez KPMG własnej reputacji oraz znaków towarowych, KPMG zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia odsyłaczy/linków do strony internetowej KPMG.

Przedstawione poniżej działania związane z umieszczaniem odsyłaczy są wyraźnie zabronione przez KPMG i mogą być przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia znaków towarowych i praw własności intelektualnej:

  • Odsyłacze, linki, które obejmują nieuprawnione użycie logo KPMG
  • typy odsyłaczy, linków, które ukrywają adres URL i/lub omijają stronę główną lub strony zawierające informacje na temat praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich danego podmiotu, zastrzeżenia prawne oraz politykę prywatności online.
Powiązane strony:
Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez KPMG Tax M.Michna sp. k. za rok podatkowy 01.01.2022 – 31.12.2022