Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez KPMG Tax M.Michna sp. k. za rok podatkowy 01.01.2022 – 31.12.2022

Zgodnie z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 (dalej: „Ustawa CIT”) KPMG Tax M.Michna sp. k. jako podmiot zobowiązany do przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 2022”), wywiązuje się z obowiązku poprzez publikację poniższych informacji (dalej: „Informacja”).

I. Informacje ogólne o Spółce

Spółka KPMG Tax M.Michna sp. k. (dalej: „Spółka”) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000283669, NIP 527-25-63-257, REGON 141210573, z siedzibą Spółki zlokalizowaną pod adresem: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

Wspólnikami spółki są:

 • Mirosław Michna - komplementariusz,
 • KPMG Tax Sp. z o.o. – komandytariusz,
 • KPMG Sp. z o.o. – komandytariusz,
 • 32 osoby fizyczne - komandytariusze.

KPMG Tax M.Michna sp. k. jest jedną ze spółek grupy KPMG w Polsce, która prowadzi działalność w zakresie profesjonalnych usług doradczych. KPMG Tax M.Michna sp.k. oferuje usługi doradztwa podatkowego w szczególności w następujących obszarach: bieżące rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy od osób prawnych, rozliczenia podatkowe w ramach transakcji międzynarodowych transakcje i nabycia, postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne, ceny transferowe, VAT, cło i akcyza.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki to:

 • działalność prawnicza PKD 69.10.Z
 • działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
 • wydawanie książek PKD 58.11.Z
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

Szczegółowe informacje o Spółce znajdują się na stronie Doradztwo Podatkowe - KPMG Poland.

Obowiązek sporządzenia niniejszej Informacji powstał w związku z przekroczeniem progów określonych w ustawie o CIT w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2022 r., który jest pierwszym rokiem podatkowym Spółki po objęciu Spółki jako spółki komandytowej z dniem 1 maja 2021 r. obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o CIT.

W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa Spółka oraz jej pracownicy i stali współpracownicy kierują się zasadami określonymi w ramach wewnętrznych regulaminów, kodeksów etyki oraz procedur, a w szczególności w przyjętym w ramach sieci spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited dokumencie „Global Code of Conduct” („Globalny Kodeks Postępowania”).

II. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka odpowiedzialnie podchodzi do kwestii opodatkowania, przestrzegając międzynarodowych traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów UE oraz odpowiednich krajowych regulacji podatkowych.

Spółka stawia sobie za cel prawidłową, rzetelną i terminową realizację obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała procesy i procedury mające zapewnić prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. W szczególności wdrożone zostały następujące procedury oraz procesy:

 • Procedura określająca zasady i tryb postępowania w zakresie rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń innych należności publicznoprawnych Spółki obejmująca opisy procesów w zakresie rozliczania m.in.:
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób fizycznych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • wpłat na PFRON,
  • składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy
  • i gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Regulamin przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Spółce,
 • Procedura obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • Procedura sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji Spółki z podmiotami
 • powiązanymi,
 • Procedura elektronicznego obiegu dokumentów i rozliczania dokumentów finansowych
 • i umów,
 • Polityka Rachunkowości,
 • Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, poza działaniami związanymi z wywiązywaniem się z nałożonych przez przepisy prawa podatkowego obowiązków podatkowych.

III. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w trakcie 2022 r. podejmowała niezbędne działania w celu terminowej i rzetelnej realizacji wszelkich obowiązków podatkowych nałożonych przez obowiązujące przepisy podatkowe. W szczególności w roku podatkowym 2022 Spółka wywiązywała się ze swoich obowiązków podatkowych jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych.

W roku podatkowym 2022 Spółka wywiązywała się ze swoich obowiązków podatkowych, jako płatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka w trakcie 2022 r. na bieżąco monitorowała realizowane czynności pod kątem obowiązku raportowania schematów podatkowych.

W roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. opisane w pkt III powyżej, Spółka weryfikowała dokonywane transakcje lub czynności z perspektywy wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym działając zgodnie z wdrożoną wewnętrzną procedurą w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

Spółka w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w swoim imieniu żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1), o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

W ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego przez Spółkę, pracownicy i współpracownicy Spółki wypełniali obowiązki określone w Rozdziale 11a Działu III ordynacji podatkowej w imieniu i na rzecz innych podmiotów w ramach świadczonych usług w oparciu o udzielone im pełnomocnictwa.

IV. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku 2022 Spółka zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

LP Transakcja Strona transakcji Kraj siedziby strony transakcji
1 Sprzedaż usług KPMG Sp. z o.o. Polska Polska
2 Sprzedaż usług KPMG Advisory Sp. z o.o. sp.k Polska Polska
3 Sprzedaż usług KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o. Polska Polska
4 Sprzedaż usług KPMG Law Bajno Stopyra sp.k Polska Polska
LP Transakcja Strona transakcji Kraj siedziby strony transakcji
1 Zakup usług KPMG Sp. z o.o. Polska Polska
2 Zakup usług KPMG Advisory Sp. z o.o. sp.k Polska Polska
3 Zakup usług KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o. Polska Polska
4 Zakup usług KPMG Law Bajno Stopyra sp.k Polska Polska

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji zawartych w 2022 r. z podmiotami powiązanymi znaleźć można w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT

Spółka w roku podatkowym 2022 nie planowała, ani nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

V. Informacje o złożonych wnioskach

Spółka w roku podatkowym 2022 nie występowała z wnioskiem o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej2 (dalej: „Ordynacja”),
 • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług3,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art.7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym4.

VI. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym kończącym się 30 grudnia 2022 Spółka dokonywała rozliczeń podatkowych dotyczących sprzedaży usług profesjonalnych ze spółkami sieci KPMG na terytorium Hongkong - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej.


1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

4 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.).