• 1000

Utrzymanie płynności przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych celów każdego dyrektora finansowego (CFO). Firma może być rentowna, ale nie generować wystarczającej ilości gotówki na pokrycie swoich zobowiązań. CFO potrzebują odpowiednich narzędzi i aktualnych informacji do efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi.


Wyzwania związane z dostępem do informacji

Dostęp do wysokiej jakości informacji zarządczej stanowi wyzwanie dla wielu organizacji, w szczególności na potrzeby zarządzania gotówką i utrzymania płynności.

Czynniki uniemożliwiające ręczne lub półautomatyczne dostarczenie informacji na czas:

  • wiele rozproszonych źródeł danych (systemowych i pozasystemowych),
  • skomplikowany ekosystem narzędzi wykorzystywanych do finansowania działalności,
  • zbyt duży wolumen danych.

Ponadto, w celu określenia prognozy przepływów pieniężnych, należy wziąć pod uwagę właściwie wszystkie obszary działalności organizacji pod względem wpływów (sprzedaż z różnych kanałów i segmentów, finansowanie, transakcje ad hoc) i wypływów (z tytułu dostaw, wynagrodzeń, najmu, mediów, zobowiązań publiczno-prawnych i wielu innych). Sporządzanie takich analiz ręcznie jest bardzo czasochłonne i często niewystarczające pod względem kompletności, dokładności i terminowości dostarczenia informacji.


Korzyści z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w obszarze zarządzania płynnością


Advanced Automated Tools

Dostęp do bieżącej
informacji zarządczej


Assurance/Information Risk Management

Integracja wielu źródeł danych
na jednym zestawieniu


Assurance/Information Risk Management

Wygodna i obrazowa
analiza odchyleń


Assurance/Information Risk Management

Automatyzacja kalkulacji wpływów
i wypływów gotówki na podstawie
wielu źródeł danych


Assurance/Information Risk Management

Analiza dokładności prognozy
w zależności od typu prognozy
i horyzontu czasowego


Assurance/Information Risk Management

Wyeliminowanie czasochłonnej
pracy manualnej


Narzędzia Business Intelligence na potrzeby CFO

Zaawansowana analityka danych i narzędzia Business Intelligence (BI) mogą wspierać dyrektorów finansowych w efektywnym zarządzaniu płynnością poprzez bieżącą i dokładną informację na temat:

  • dostępnego salda gotówki na wszystkich rachunkach bankowych, włączając w to pośredników płatności;
  • prognozy salda gotówki w poszczególnych walutach w zadanym okresie czasu, wraz z analizą wrażliwości w zakresie zmiany kursów walutowych;
  • wykorzystania dodatkowych narzędzi finansowania – w szczególności faktoringu;
  • prognozy wpływów i wypływów pieniężnych w zadanym okresie czasu, w podziale na spółki i waluty;
  • dostępnego salda kredytowego – wraz z kosztami obsługi długu oraz analizą wrażliwości w zakresie zmiany stóp procentowych.

Przykłady rozwiązań BI

Raport zarządczy – przykład zastosowania BI

Raport zarządczy prezentujący najbardziej istotne informacje z poszczególnych obszarów zarządzania płynnością

(wizualizacja z wykorzystaniem technologii Microsoft Power BI)

Prognoza przepływów pieniężnych – przykład zastosowania BI


Prognoza przepływów pieniężnych oraz dostępnego stanu gotówki w podziale na jednostki organizacyjne i waluty, wraz z określeniem wskaźnika dokładności prognozy – forecast accuracy

(wizualizacja z wykorzystaniem technologii Microsoft Power BI)

Wsparcie KPMG w zakresie wykorzystania narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu płynnością – przebieg projektu

Krok 1. Definicja potrzeb biznesowych

W pierwszym kroku przeprowadzamy warsztaty, w celu doprecyzowania potrzeb biznesowych, największych nieefektywności procesowych oraz braków informacyjnych. W ramach tego zadania, analizujemy dotychczasowe raporty funkcjonujące w Spółce, ich zakres informacyjny oraz format.

Krok 2. Definicja wskaźników

Następnie definiujemy wskaźniki, formułę kalkulacji, uwzględniając niezbędne założenia do pełnej automatyzacji ich kalkulacji, np. różne typy dokumentów, statusy, kody przyczyny oraz w jaki sposób powinny zostać obsłużone.

Krok 3. Identyfikacja źródeł danych

W kolejnym kroku identyfikujemy źródła danych, które są niezbędne do wdrożenia analityki danych, na przykład systemy transakcyjne, pliki płaskie, czy też źródła dla danych rynkowych (stóp procentowych, kursów walut, innych). Na tym etapie, doprecyzowujemy również definicje wskaźników i formuły kalkulacji.

Krok 4. Przygotowanie makiet rozwiązania

Po rozpoznaniu potrzeb biznesowych i dostępnego zakresu danych, przygotowujemy makiety rozwiązania (wersję graficzną) oraz specyfikację funkcjonalno-biznesową. Materiały są podstawą do prac zespołu wdrożeniowego, a klient dokładnie wie, jak będzie działać i wyglądać jego rozwiązanie.

Krok 5. Stworzenie hurtowni danych

Następny etap prac to przygotowanie dedykowanego środowiska analitycznego – hurtowni danych, jako źródła do analiz oraz raportowania Business Intelligence. Jeżeli w organizacji funkcjonuje już hurtownia, możemy z niej skorzystać.

Krok 6. Wdrożenie analityki danych

Ostatni krok to wdrożenie analityki danych na podstawie ustalonej specyfikacji i makiet, korzystając z danych zintegrowanych w hurtowni danych. Gotowe rozwiązanie, przekazujemy do testów użytkowników biznesowych oraz przeprowadzamy szkolenia, w jaki sposób korzystać z szerokiego zakresu możliwości analityki BI.


O nas

Zespół KPMG Data Intelligence Solutions łączy ogromne doświadczenie biznesowe z kompetencjami technicznymi na najwyższym poziomie, potwierdzonych licznymi certyfikatami. Zajmujemy się transformacją organizacji w kierunku data-driven począwszy od zdefiniowania strategii zarządzania danymi, przez analizę biznesową, wdrożenie hurtowni danych, zaawansowanej analityki danych i narzędzi Business Intelligence oraz zasad data governance.

Skontaktuj się z nami

Jak jeszcze możemy pomóc?