• 1000

Czym jest strategia podatkowa?

Na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. na:

 1. podatników CIT osiągających przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie (przeliczonych na PLN) – czyli tzw. dużych podatników, których rozliczenia podatkowe są upubliczniane,
 2. podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

- nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej.

Podmioty te zobowiązane są do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego.

Podmioty zobowiązane będą musiały po raz pierwszy przygotować oraz opublikować informację o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Co powinna zawierać?

Katalog informacji, które podlegają ujawnieniu w ramach realizacji tego obowiązku sprawozdawczego ma charakter otwarty, powinien jednak zawierać w szczególności następujące elementy:

 • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (również posiadającym rezydencje podatkową poza Polską) w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ujawnienie tak szczegółowych informacji ma z jednej strony służyć zapewnieniu transparentności podatkowej, z drugiej jednak może narazić firmy na ryzyko częstszych kontroli skarbowych oraz ryzyko reputacyjne (publikowane informacje są jawne).

Zwracamy uwagę, że informacje z realizacji strategii podatkowej publikowane przez zagraniczne spółki powiązane nie są wystarczające dla wypełnienia wymogów polskich, choć mogą oczywiście służyć jako punkt wyjścia do opisania profilu działalności, celów i wartości polskiego podatnika.

Gdzie i kiedy powinna zostać opublikowana?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać sporządzona w języku polskim (lub na ten język przetłumaczona) i zamieszczona na stronie internetowej podatnika. W przypadku, gdy podatnik nie posiada własnego adresu, powinien ją udostępnić w witrynie podmiotu powiązanego.

Podatnik ma czas na publikację do końca 12-stego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów oraz przy braku jednoznacznych przepisów przejściowych, pierwszą informację podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą publikować do 31 grudnia 2021 r. i będzie ona dotyczyła strategii realizowanej w 2020 r.

Jakie kary za niedopełnienie obowiązku?

W przypadku, gdy podatnik nie poda do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Jak możemy pomóc?

Zakres naszych usług w zakresie przygotowania strategii podatkowej obejmuje:

 1. analizę obowiązujących u Klienta procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 2. przygotowanie projektu strategii podatkowej zgodnie m.in. z Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru,
 3. sporządzenie informacji z realizacji strategii podatkowej zgodnie z wymogami ustawy o CIT,
 4. przygotowanie ogólnej procedury zarządzania ryzykiem podatkowym u Klienta,
 5. przygotowanie projektów wewnętrznych procedur i wytycznych (lub zaproponowanie zmian i zaktualizowanie już istniejących) mających na celu uporządkowanie rozliczeń podatkowych w zakresie konkretnych obowiązków podatkowych.

Webinaria i publikacje podatkowe