Prawne i regulacyjne ramy prowadzenia działalności przez podmioty rynku finansowego stają się coraz bardziej skomplikowane i restrykcyjne. W tych wymagających warunkach KPMG Law świadczy szeroki wachlarz usług, doradzając instytucjom sektora finansowego i pomagając im sprostać nakładanym na nie wymogom. Prawnicy KPMG Law wspierają klientów w procesach dostosowywania prowadzonej działalności do zmienianych wymagań prawnych i regulacyjnych, reprezentują ich przed organami nadzoru i regulacyjnymi, jak również doradzają w transakcjach z zakresu rynku finansowego. Prawnicy KPMG Law dysponują unikalnym i rozległym doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego i regulacyjnego dla podmiotów rynku finansowego, łącząc dogłębne zrozumienie podejścia nadzorców i regulatorów oraz praktyki obrotu.

Czym jest doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych?

Doradztwo regulacyjne dla podmiotów sektora rynku finansowego obejmuje procesy licencyjne i innego rodzaju postępowania przed organami nadzorczymi i regulacyjnymi (w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Narodowym Bankiem Polskim, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), dostosowywanie działalności instytucji finansowych do wymogów prawnych i stanowisk nadzorczych, w tym wdrażanie rozporządzeń i dyrektyw UE, jak również różnego rodzaju transakcje, w tym te dotyczące zmian własnościowych w podmiotach rynku finansowego. W zakres tego doradztwa wchodzą także kwestie ładu korporacyjnego (w tym ESG) w instytucjach rynku finansowego oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem Fin-techów. 

Wyzwania związane z kwestiami regulacyjnymi

Otoczenie prawne i regulacyjne, w jakim działają instytucje finansowe, staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Podmioty rynku finansowego stale muszą mierzyć się z nowymi obowiązkami wynikającymi z krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych oraz wytycznych i stanowisk organów nadzoru i regulacyjnych.

Niespełnianie lub niewłaściwe realizowanie wymogów prawnych i regulacyjnych przez instytucje finansowe może mieć dla nich daleko idące i dotkliwe konsekwencje, w szczególności w postaci sankcji administracyjnych. Należy przy tym mieć na uwadze, że obecnie zauważalny jest trend nakładania przez regulatorów wysokich kar nie tylko na same podmioty nadzorowane, ale także na osoby piastujące kierownicze funkcje w tych podmiotach. W kontekście potencjalnych konsekwencji niespełniania przez podmioty rynku finansowego wymogów regulacyjnych nie można też pomijać kwestii związanych z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych.

Korzyści z usług doradztwa regulacyjnego świadczonych przez KPMG Law

 • Uniknięcie negatywnych konsekwencji niespełniania wymogów prawnych i regulacyjnych, w szczególności dotkliwych sankcji administracyjnych.
 • Dostęp do unikalnej wiedzy doświadczonych prawników regulacyjnych, posiadających rozległą wiedzę prawną, ale także znających specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych i ich otoczenia biznesowego.
 • Szeroka międzynarodowa perspektywa wynikająca z uczestnictwa KPMG Law w globalnej sieci KPMG.
 • Możliwość efektywnego połączenia usług wykonywanych przez KPMG Law z usługami doradztwa podatkowego, rachunkowego, finansowego i transakcyjnego świadczonymi przez inne podmioty z grupy KPMG. 

Wsparcie KPMG Law w ramach doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych

Nasze kompetencje obejmują wszystkie aspekty doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych.

Dostosowywanie prowadzonej działalności do wymagań prawnych i regulacyjnych

 • Przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji instytucji finansowych, jak również umów z innymi podmiotami (w tym outsourcingowych), pod kątem ich zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Dostosowywanie działalności instytucji finansowych do rozporządzeń i dyrektyw UE (w tym PSD, BRRD, CRR, MiFID, MiFIR, FATCA, MiCA, DORA, UCITS, EMiR, SFTR, AMLD).
 • Opracowywanie dokumentacji nowych produktów i usług finansowych.
 • Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem występującym w działalności instytucji sektora finansowego.
 • Sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa rynku finansowego. 

Reprezentowanie podmiotów rynku finansowego przed organami nadzoru i regulacyjnymi

 • Reprezentowanie klientów przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności regulowanej oraz dokonywaniu reorganizacji prowadzonej działalności, w tym w procesach uzyskiwania wymaganych zezwoleń, składania notyfikacji itd.
 • Reprezentowanie instytucji rynku finansowego w postępowaniach administracyjnych dotyczących stosowania sankcji administracyjnych przez organy nadzoru i regulacyjne.
 • Występowanie do właściwych organów z wnioskami o interpretacje prawa rynku finansowego.

Doradztwo przy transakcjach z zakresu rynku finansowego

 • Przeprowadzanie zmian własnościowych w podmiotach rynku finansowego, w tym przygotowywanie stosownej dokumentacji transakcyjnej.
 • Uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń w związku z transakcjami M&A w sektorze finansowym.

Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego w instytucjach rynku finansowego

Implementacja zasad ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych, w tym ESG.

Pozostałe doradztwo regulacyjne

Doradztwo w zakresie AML, Fin-tech.

O nas

Jesteśmy zespołem prawników wyspecjalizowanych w doradztwie regulacyjnym dla instytucji rynku finansowego. Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu podmiotom ze wszystkich sektorów rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze, Fin-techy).

Dzięki uczestnictwu w strukturach KPMG nasze usługi mogą być wspierane przez specjalistów z zakresu podatków, finansów, rachunkowości oraz doradztwa transakcyjnego.

Bycie częścią globalnej sieci KPMG zapewnia nam prawdziwie międzynarodową perspektywę w zakresie obowiązujących regulacji oraz praktyki działania rynków finansowych. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria