• 1000

Podmioty sektora rynku finansowego oraz transakcje, które są przez nie finansowane, odgrywają fundamentalną rolę w funkcjonowaniu całej gospodarki. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie klienta – niezależnie, czy chodzi o instytucję finansową, podmiot należący do sektora FinTech, kredytobiorcę, emitenta czy też sponsora – przez transakcję finansowania w taki sposób, który umożliwi mu osiągnięcie najlepszej pozycji w finansowaniu, z uwzględnieniem zarówno wymagań prawnych, jak i praktyki rynkowej. Jednocześnie należy mieć na względzie, że prawne i regulacyjne ramy prowadzenia działalności przez instytucje finansowe są coraz bardziej skomplikowane i wymagające, a jednocześnie konsekwencje nieprzestrzegania przez instytucje finansowe nakładanych na nie wymogów mogą być bardzo dotkliwe.

Praktyka Prawa Bankowego oraz Instytucji Finansowych obejmuje zarówno praktykę transakcyjną, wspierającą klientów w zakresie, między innymi, bilateralnych i konsorcjalnych finansowań strukturyzowanych, w tym akwizycji, projektów, nieruchomości i energetyki odnawialnej, bieżących finansowań korporacyjnych w ramach różnych grup produktów (począwszy od investment grade do cash poolingu, intraday, rozwiązań faktoringowych i confirmingowych), finansowania eksportu, margin loans oraz bid financing, instrumentów pochodnych a także wczesnej restrukturyzacji, jak również doradztwo regulacyjne dla podmiotów ze wszystkich sektorów rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne). Praktyka ta obejmuje także kompleksowe doradztwo świadczone instytucjom finansowym działającym w sektorze nowych technologii, jak również podmiotom z sektora FinTech. Dotyczy to zarówno doradztwa regulacyjnego, w tym dotyczącego uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczych bądź też instytucji pieniądza elektronicznego, jak i doradztwa projektowego, dotyczącego współpracy pomiędzy bankami i podmiotami z sektora Fintech oraz wdrażania nowych usług (w tym w formule Banking-as-a-Service).

Doświadczony zespół prawników KPMG Law doradza przy najbardziej skomplikowanych i innowacyjnych transakcjach na rynku finansowym, działając zarówno na rzecz instytucji finansowych, jak i ich klientów. KPMG Law świadczy także najwyższej jakości doradztwo w odniesieniu do spełniania przez instytucje finansowe wymogów prawnych i regulacyjnych, w tym reprezentuje je w kontaktach z organami nadzoru.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria