Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku finansowego jest sektor FinTech. Doradztwo spółkom technologicznym oferującym usługi w sektorze finansowym, jak też doradztwo podmiotom obecnym od wielu lat na rynku finansowym, ale chcącym przejść transformację cyfrową, wymaga szczególnych umiejętności. Prawnicy KPMG Law posiadają unikatowe na rynku polskim i europejskim doświadczenie w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów z rynku FinTech jak również współpracy tych podmiotów z „tradycyjnymi” bankami, w tym w formule Banking-as-a-Service. Doświadczenie obejmuje zarówno relacje z organami nadzorczymi, jak też bieżące rozwijanie działalności i współpracę z innymi podmiotami na rynku finansowym.

Czym jest doradztwo dla podmiotów w sektorze FinTech?

Doradztwo dla podmiotów w sektorze FinTech obejmuje procesy licencyjne i innego rodzaju postępowania przed organami nadzorczymi i regulacyjnymi (w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Narodowym Bankiem Polskim, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), dostosowywanie działalności instytucji finansowych do wymogów prawnych i stanowisk nadzorczych, w tym wdrażanie rozporządzeń i dyrektyw UE, jak również różnego rodzaju transakcje, w tym te dotyczące zmian własnościowych w podmiotach rynku w sektorze FinTech.

Doradztwo to obejmuje także przygotowywanie i ocenę modelów biznesowych które podmioty sektora FinTech wdrażają we współpracy z tradycyjnymi bankami i instytucjami finansowymi, jak również pomoc we wdrażaniu przez tradycyjne banki i instytucje finansowe usług z zakresu nowoczesnej bankowości.

Wyzwania prawne instytucji działających w sektorze FinTech

Przepisy nadzorcze regulujące tworzenie i funkcjonowanie podmiotów w sektorze FinTech są relatywnie nowe. Powoduje to konieczność szczególnej staranności przy ich interpretacji. Źródłem tych regulacji są w przeważającej mierze europejskie organy tworzenia prawa. Stąd też doradztwo w tym sektorze wiąże się z potrzebą analizy całej europejskiej „otoczki” regulacyjnej, do której należą zarówno dyrektywy i rozporządzenia unijne, jak też stanowiska organów na szczeblu unijnym oraz akty z zakresu tzw. soft law. Zamiarem niektórych zagranicznych podmiotów jest rozpoczęcie działalności w kilku krajach UE/EOG, co wymaga koordynacji doradców prawnych funkcjonujących w różnych jurysdykcjach europejskich.

Jednocześnie nowe usługi oferowane przez podmioty z zakresu FinTech często jeszcze nie są uregulowane i ich wdrażanie wiąże się z potrzebą pogłębionej analizy prawnej a niekiedy także konsultacji z organami nadzorczymi.

Podmioty funkcjonujące w sektorze FinTech posiadające odpowiednie zezwolenia podlegają nadzorowi regulacyjnemu. Pomimo iż świadczone usługi mogą być innowacyjne czy też funkcjonować w innych jurysdykcjach, podmioty je świadczące podlegają analogicznym obowiązkom jak podmioty tradycyjnie funkcjonujące, co wiąże się z możliwością nakładania przez organy nadzorcze kar na dane podmioty czy też osoby działające w ich imieniu.

Korzyści z usług KPMG Law dla sektora FinTech

 • Ustalenie, czy dane usługi świadczone na terenie Polski czy też szerzej – Unii Europejskiej, wymagają określonego zezwolenia, jak również na jakich warunkach mogą być świadczone.
 • Ocena, czy już wdrożone usługi spełniają wymogi nadzorcze oraz wynikające z prawa kontraktowego.
 • Uniknięcie negatywnych konsekwencji niespełniania wymogów prawnych i regulacyjnych, w szczególności dotkliwych sankcji administracyjnych.
 • Dostęp do unikalnej wiedzy doświadczonych prawników bankowo-finansowych, posiadających rozległą wiedzę prawną, ale także znających specyfikę funkcjonowania FinTech i otoczenia biznesowego.
 • Szeroka międzynarodowa perspektywa wynikająca z uczestnictwa KPMG Law w globalnej sieci KPMG.
 • Możliwość efektywnego połączenia usług wykonywanych przez KPMG Law z usługami doradztwa podatkowego, rachunkowego, finansowego i transakcyjnego świadczonymi przez inne podmioty z grupy KPMG. 

Wsparcie KPMG Law w ramach doradztwa dla podmiotów w sektorze FinTech

 • Uzyskiwanie licencji bankowych, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, rejestracji jako podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków (Account Information Services), jak również rozszerzanie zezwoleń posiadanych przez już funkcjonujące podmioty o nowe usługi (np. Payment Initiation Services, Account Information Services).
 • Reprezentowanie klientów przy dokonywaniu reorganizacji prowadzonej działalności, w tym w procesach uzyskiwania wymaganych zezwoleń, składania notyfikacji itd.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących stosowania sankcji administracyjnych przez organy nadzoru i regulacyjne.
 • Występowanie do właściwych organów z wnioskami o interpretacje prawa FinTech.
 • Przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji, jak również umów z innymi podmiotami (w tym outsourcingowych), pod kątem ich zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Dostosowywanie działalności instytucji finansowych do rozporządzeń i dyrektyw UE (w tym PSD2, EMD2, PAD, AMLD4, AMLD5, CBR, FTR, IFR, Sepa End Date, BRRD, CRR, MiFID, MiFIR, FATCA, MiCA, DORA, UCITS, EMiR, SFTR, AMLD).
 • Opracowywanie dokumentacji nowych produktów i usług finansowych. Wdrażanie takich usług jak IBAN wirtualny, Banking-as-a-Service, rachunki rozliczeniowe dla instytucji finansowych itp.
 • Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem występującym w działalności w sektorze FinTech.
 • Sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa rynku finansowego, w szczególności płatniczego. 
 • Przeprowadzanie zmian własnościowych w podmiotach rynku FinTech, w tym przygotowywanie stosownej dokumentacji transakcyjnej.  
 • Uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń w związku z transakcjami M&A w sektorze FinTech.

Doradztwo we wszystkich aspektach regulacyjnych dotyczących podmiotów rynku finansowego, w tym FinTech.

O nas

Jesteśmy zespołem prawników wyspecjalizowanych w doradztwie regulacyjnym dla instytucji rynku finansowego oraz FinTech. Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu podmiotom ze wszystkich sektorów rynku finansowego i FinTech (banki, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, banki działające w formule Banking-as-a-Service, podmioty nielicencjonowane współpracujące z podmiotami licencjonowanymi).

Dzięki uczestnictwu w strukturach KPMG nasze usługi mogą być wspierane przez specjalistów z zakresu podatków, finansów, rachunkowości oraz doradztwa transakcyjnego.

Bycie częścią globalnej sieci KPMG zapewnia nam prawdziwie międzynarodową perspektywę w zakresie obowiązujących regulacji oraz praktyki działania rynków finansowych i sektora FinTech. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria