• 1000

Pomagamy w szacowaniu ryzyka oraz wartości dodanej związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkim, wspierając procesy decyzyjne klientów. Wspieramy integrację post-transakcyjną świadcząc usługi z zakresu zarządzania zmianą, zapobiegania utracie know-how poprzez retencję kluczowych talentów, integrację kultur organizacyjnych oraz transformację HR.

Czym jest doradztwo HR i zarządzanie zmianą w M&A i dlaczego to takie ważne?

 • Zatrzymanie osób kluczowych.
 • Utrzymanie dynamiki zaangażowania pracowników w realizację celów.
 • Podniesienie efektywności procesów i zatrudnienia.
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy podmiotami transakcji.
 • Zarządzenie różnicami kulturowymi.
 • To obszary kierowane przez HR mające wymierny wpływ na skuteczność procesu M&A i wydzielenia biznesu.

Ich adresowanie jest ważne już od momentu Due Diligence, gdzie m.in. poprzez analizę kosztów zatrudnienia czy ocenę jakości zarządzania mogą mieć wpływ na decyzje stron i wycenę. Od samego początku powinny być częścią planu integracji, co pozwoli na wygenerowanie synergii i transformację, a nie tylko mitygację ryzyk. 

Wyzwania firm związane z HR w procesach fuzji i przejęć

Zrozumienie wpływu zarządzania kapitałem ludzkim na kondycję finansową spółki

HR Due Diligence jest podstawowym narzędziem oceny ryzyka i identyfikowania wartości, po które inwestorzy sięgają coraz częściej przed podjęciem decyzji.


Utrata know-how w wyniku odejść kluczowych pracowników firmy

Brak identyfikacji osób kluczowych i zaplanowania działań retencyjnych to zagrożenie dla dalszej realizacji biznesu (BAU), jak i wdrożenia strategii post-transakcyjnej.


Osiągnięcie synergii kosztowej

Niezbędna jest szybka identyfikacja możliwości optymalizacji skali zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz rewizja polityki wynagrodzeń. Dotyczy to również analizy adekwatności polityk, procesów i narzędzi HR dla realizacji procesu.


Przeprowadzenie integracji w zakładanym tempie

Efektywność samego procesu integracji lub separacji ma bezpośrednie przełożenie na zwrot z inwestycji. Wpływają na nią m.in. różnie w kulturach firm i sposób zarządzenia zmianą.


Co zyskasz dzięki usługom doradztwa HR oraz zarządzania zmianą przy fuzjach i przejęciach?

1Jasność w kwestiach kadrowych przed transakcją – podejmowanie lepszych decyzji i możliwość wczesnego planowania odpowiednich działań dla etapu integracji lub wydzielenia biznesu.

2Utrzymanie kluczowych dla biznesu pracowników oraz wybór kadry menedżerskiej o niezbędnych dla nowej rzeczywistości kompetencjach.

3Zrozumienie różnic kulturowych oraz ich wpływu na skuteczność realizacji celów - możliwość świadomego kształtowania kultury pożądanej.

4Optymalizację struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia.

5Dopasowanie systemu wynagrodzeń i planów motywacyjnych.

6Zmniejszenie oporu przed zmianą wśród pracowników.

7Dostosowanie strategii, procesów i struktury HR do celów biznesowych.

Wsparcie KPMG w ramach HR Deal Advisory & Change Management

Kliknij, aby poznać szczegóły wsparcia

Wspieramy naszych klientów w szacowaniu ryzyka oraz wartości dodanej związanej z kapitałem ludzkim doradzając przy procesach decyzyjnych, a wypracowane przez nas podejście uwzględnia pięć kolejnych etapów rozpoczynając od przeprowadzenia procesu HR Due Diligence a kończąc na analizie i dostosowaniu systemu wynagrodzeń.


Ikona: Raportowanie
Systemy wynagrodzeń
 • Unifikacja pakietów wynagrodzeń w spółkach zintegrowanych (wynagrodzenie zasadnicze, benefity)
 • Analiza procesu zarządzania wynikami (Performance Management) pod względem KPI po transakcji / priorytetów biznesowych
 • Rewizja i określenie planów motywacyjnych / systemów premiowych
 • Określenie polityki wynagradzania (widełek płac, polityki podwyżkowej)
 • Benchmarking wynagrodzeń wewnętrzny i zewnętrzny (w zakresie dostępnych danych)
Ikona: Ocena
Change Management
 • Ocena gotowości organizacji do zmiany i analiza jej wpływu na poszczególne funkcje
 • Analiza wniosków ze sposobu przeprowadzenia zmian w przeszłości
 • Analiza interesariuszy i opracowanie planu działań dla każdej z grup
 • Przygotowanie wewnętrznej komunikacji zmiany
 • Ocena kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zmianą i ich rozwój
 • Monitoring nastrojów związanych ze zmianą na różnych etapach integracji.
Ikona: Kontrola
Badanie kultury organizacyjnej (Culture Assessment)
 • Analiza różnic w kulturach integrujących się firm (kwestionariuszowa oraz poprzez wywiady)
 • Ocena wpływu różnic na oczekiwane wyniki biznesowe transakcji
 • Określenie pożądanych zachowań pracowników i sposobu wdrożenia
 • Wsparcie w budowaniu nowej kultury firmy m.in. poprzez transformację HR (procesy, role, KPI)
Ikona: Monitorowanie
Zarządzanie talentami (Talent Management)
 • Identyfikacja kluczowych ról i kluczowych talentów dla okresu integracji/ wydzielenia biznesów i po jej zakończeniu
 • Opracowanie strategii utrzymania talentów, pracowników
 • Ocena członków zarządu i kluczowych menedżerów w celu wyłonienia liderów o najlepszym dopasowaniu biznesowym, doradztwo w wyborze kadry zarządzającej
Ikona: Identyfikancja
HR Due Diligence
 • Analiza poziomu i formy zatrudnienia (umowy), kosztów pracowniczych, rotacji i absencji pracowników
 • Weryfikacja systemu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń udzielanych przez pracodawcę
 • Analiza profili kluczowych pracowników i kadry zarządzającej
 • Analiza struktury organizacyjnej (szerokość zarządzania, wielkość zespołów, liczba poziomów itp.)
 • Analiza funkcji HR (struktura, procesy, kompetencje)
 • Analiza relacji ze związkami zawodowymi (w tym warunków zakładowych układów zbiorowych pracy).

O nas

Jako Zespół HR Deal Advisory & Change Management w KPMG wspieramy klientów w zarządzaniu kapitałem ludzkim na każdym etapie transakcji M&A. Łączymy w unikalny sposób ekspertyzę z zakresu konsultingu HR / human capital z wieloletnim doświadczeniem w obszarze M&A.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane zagadnienia

Publikacje i webinaria