• 1000

Doradzamy firmom na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem nadużyć. Wspieramy podmioty gospodarcze we wdrożeniu efektywnych systemów compliance, prowadzimy audyty śledcze, wykrywamy nieprawidłowości i zapewniamy aktualny know-how o tym, jak unikać potencjalnych strat wynikających z nadużyć.

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe, rozwój nowoczesnych technologii oraz znaczny wzrost poziomu uregulowania prawnego działalności czynią wiele organizacji wrażliwymi na niepożądane działania.

Świadczymy usługi na potrzeby podmiotów krajowych i międzynarodowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Współpracujemy z zespołami o podobnej specjalizacji w ramach sieci KPMG na całym świecie, zapewniając sobie dostęp do najnowszych metodyk i rozwiązań technologicznych, a także szybkie pozyskanie informacji i specjalistycznej wiedzy o lokalnych praktykach biznesowych lub regulacjach.

Nasz zespół, który tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, prawa oraz IT, udziela wszechstronnego wsparcia realizując zadania z zakresu profilaktyki, wykrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowości i nadużyć.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Szczegółowy opis usług

Audyty śledcze

Audyty śledcze umożliwiają kompleksowe zbadanie przyczyn wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości, określenie ich zakresu, wpływu na operacje przedsiębiorstwa, jak również zabezpieczenie niezbędnych dowodów na potrzeby dalszych postępowań dyscyplinarnych lub sądowych.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć posiada wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie przeprowadzania analiz śledczych. Zapewniamy profesjonalne i efektywne wsparcie w dążeniu do ustalenia faktów i oceny sytuacji.

Jak możemy Państwu pomóc?

Specjalizujemy się w identyfikacji i analizie przypadków działań, transakcji lub zachowań budzących wątpliwości.

Dysponujemy umiejętnościami z zakresu informatyki śledczej, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do wstępnego wykrywania nieprawidłowości, np. K-Monitor®, a także zaawansowane techniki analizy danych, w tym analizy trendów, i odzyskiwania dowodów elektronicznych.

Zapewniamy wyspecjalizowaną obsługę w zakresie wywiadu gospodarczego, umożliwiając naszym klientom dostęp do nowoczesnych technik wizualizacji powiązań pomiędzy podmiotami oraz innych zaawansowanych technologicznie narzędzi służących agregowaniu i przejrzystej prezentacji publicznie dostępnych informacji.

Realizując nasze projekty dążymy do minimalizacji negatywnego oddziaływania zidentyfikowanych nieprawidłowości na operacje klienta oraz maksymalizacji prawdopodobieństwa odzyskania utraconych aktywów. Pomagamy w zabezpieczeniu i przygotowaniu materiału dowodowego do wykorzystania w dalszym działaniu, w tym postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

Przeprowadzamy różnego rodzaju analizy, w tym:

 • audyty śledcze w stosunku do osób, do których nastąpiła utrata zaufania organizacji
 • analizy śledcze w sprawach regulacyjnych, w szczególności w kontekście ustaw FCPA i UK Bribery Act; a także inne rodzaje procedur compliance, w tym ochrony dot. danych osobowych, praniu pieniędzy i zawieraniu nielegalnych porozumień cenowych
 • wykrywanie nieprawidłowości w procesach zakupowych, np. w kontekście unikania wymogów Prawa Zamówień Publicznych
 • analizy dużych projektów inwestycyjnych pod kątem gospodarności aktywami, potencjalnego konfliktu interesów z dostawcami czy manipulacji kosztami
 • analizy zakupów usług doradczych i marketingowych
 • analizy nadużyć dokonanych w sprawozdaniach finansowych.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania, również w przypadku postępowań sądowych, występując w roli świadków lub ekspertów.

Oferujemy również pomoc w budowaniu lub weryfikacji i zmianie procedur i mechanizmów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML/CFT)

Rosnąca liczba oraz stopień skomplikowania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stawiają przed przedsiębiorcami coraz większe wymagania w zakresie dostosowania polityk, procedur i procesów swoich organizacji do obowiązujących przepisów. Na instytucjach obowiązanych spoczywa obowiązek wdrożenia skutecznego programu zapewniającego zgodność z obowiązującymi regulacjami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dopasowując proponowane rozwiązania do potrzeb biznesowych organizacji i specyfiki rynku.

Członkowie naszego zespołu to specjaliści posiadający wiedzę i szerokie doświadczenie w projektach z zakresu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, świadczący usługi w następujących obszarach:

Niezależna ocena zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Specjaliści KPMG oferują wsparcie w zakresie szczegółowej oceny zgodności istniejących polityk, procedur oraz związanych z nimi procesów w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych regulacji AML/CFT, jak również w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych.

Przeprowadzona przez zespół KPMG ocena pozwoli na identyfikację luk w stosunku do konkretnych wymogów regulacyjnych oraz najlepszych praktyk. W odpowiedzi na zaobserwowane rozbieżności, zespół KPMG jest w stanie zaproponować dopasowane do potrzeb Klienta, szczegółowe rekomendacje dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków.

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (lub jego modyfikacji)

KPMG oferuje kompleksową pomoc w zakresie opracowania oraz wdrożenia efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, minimalizującego ryzyko niespełnienia dynamicznie zmieniających się wymogów regulacyjnych, zwłaszcza w kontekście wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej.

Wsparcie we wdrożeniu procesów

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT w zakresie raportowania transakcji, identyfikacji klienta, przeglądów okresowych, weryfikacji na listach sankcyjnych, itp. Zakres naszych prac obejmować może:

 • Wsparcie techniczne we wdrożeniu procesów, polegające na przygotowaniu wytycznych (np. zakresu/formatu raportowanych danych) będących podstawą do wdrożenia/modyfikacji systemów informatycznych
 • Wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie niezbędnych modyfikacji istniejących systemów informatycznych, w celu właściwego spełnienia wytycznych regulatora
 • Testy zmodyfikowanych systemów informatycznych mające na celu weryfikację poprawności ich działania, zakończone wydaniem rekomendacji dot. ewentualnych zmian.

Wsparcie w wykonywaniu procedur „Poznaj swojego Klienta” (KYC) zgodnie z wymogami i zaleceniami regulatora

Zespół KPMG posiada doświadczenie w operacyjnym wsparciu krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w wykonywaniu procedur KYC. Nasze wsparcie obejmować może:

 • Pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu efektywnych mechanizmów KYC, obejmującą doradztwo w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulacji wewnętrznych oraz procesów
 • Operacyjne wsparcie w procesie KYC, zarówno na poziomie podstawowym (Basic Customer Due Diligence), jak również z zastosowaniem środków wzmożonej należytej staranności wobec klienta (Enhanced Due Diligence), poprzez oddelegowanie doświadczonych w tej dziedzinie pracowników
 • Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników operacyjnych.

Szeroka oferta szkoleń związanych z tematyką AML

Nasz zespół oferuje także szeroką gamę szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Profesjonalne sesje szkoleniowe przygotowane przez nasz zespół przybliżają tematykę AML w zakresie wybranym przez Klienta. Proponujemy zarówno szkolenia podstawowe, wprowadzające do tematyki AML, jak również szkolenia specjalistyczne, dotyczące wybranej problematyki branżowej.

Informatyka śledcza

Zespół KPMG ds. Informatyki śledczej posiada narzędzia i doświadczenie pozwalające na pozyskiwanie oraz analizę dowodów w postaci cyfrowej pochodzących z różnych źródeł, analizę danych z systemów finansowych/księgowych w celu identyfikacji podejrzanych transakcji, nieprawidłowości, powiązań między podmiotami lub prób manipulacji danymi finansowymi, jak również wyszukiwanie kluczowych informacji w danych zgromadzonych w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

Zespół jest częścią międzynarodowej sieci specjalistów KPMG, z którymi prowadzi ścisłą współpracę dzięki czemu nasi klienci zyskują dostęp do najnowszych technologii oraz specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej przez naszych profesjonalistów w codziennej pracy.

Usługi z zakresu informatyki śledczej wspierają realizacje zadań naszego zespołu w obszarach:

Pozyskiwania dowodów w postaci cyfrowej

Zespół KPMG wykorzystuje profesjonalne oprogramowanie oraz sprzęt pozwalający na zabezpieczenie materiału dowodowego pochodzącego zarówno z komputerów stacjonarnych, laptopów jak i zewnętrznych dysków twardych, a także danych zgromadzonych na telefonach komórkowych lub smartfonach. Jesteśmy w stanie odzyskać pliki i wiadomości e-mail przypadkowo lub celowo usunięte z dysków twardych urządzeń.

Analizy danych

Zespół KPMG posiada szereg wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych używanych przy analizie dużych wolumenów danych, w tym zaawansowane narzędzia do wizualizacji istotnych danych oraz specjalistyczne oprogramowanie „data mining”. Ponadto, dzięki specjalistycznym narzędziom do analizy danych, KPMG jest w stanie zapewnić pomoc poprzez identyfikację nietypowych zachowań oraz transakcji, które mogą świadczyć o próbach popełnienia nadużyć, jak również wskazać słabości w środowisku kontroli, które mogą oznaczać podwyższone ryzyko występowania nadużyć w przyszłości.

Przeglądu i zarządzania materiałem dowodowym

Przejrzenie tysięcy dokumentów pochodzących z wielu różnych źródeł w poszukiwaniu istotnych informacji jest czasochłonne. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanego oprogramowania „e-discovery” jesteśmy w stanie pomóc Państwu poprzez zorganizowanie wszystkich dokumentów w jedną kompletną, możliwą do przeszukiwania bazę, udostępnianą przy pomocy intuicyjnego interfejsu internetowego, dzięki której bez problemu w krótkim czasie możliwe będzie odnalezienie najistotniejszych dokumentów przy użyciu słów-kluczy.

Przeciwdziałanie korupcji

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć wspiera swoich klientów w przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji i ocenie mechanizmów kontrolnych i procedur wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, zapewniamy profesjonalną obsługę klientów również w ramach przeglądów związanych z regulacjami innych krajów, jak np. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) czy UK Bribery Act.

Słabe mechanizmy kontroli wewnętrznej mogą powodować obniżenie standardów etycznych w organizacji, utratę zaufania klientów, a także zwiększać ryzyko przeprowadzenia kontroli i nałożenia wysokich kar ze strony regulatorów.

Dynamiczny rozwój krajowej i międzynarodowej siatki uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw, potęguje potrzebę wdrożenia i utrzymywania efektywnego mechanizmu antykorupcyjnego.

Na poziomie operacyjnym organizacje zapewniać muszą wykonanie określonych zadań, takich jak: analiza i ocena ryzyka występowania zjawiska łapownictwa i korupcji, przegląd relacji z partnerami biznesowymi (tzw. third party due diligence), wprowadzenie szczegółowych procedur, zasad etycznych i kodeksów postępowania, a także ich skuteczne komunikowanie i egzekwowanie, w tym też zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć wspiera swoich klientów w dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów antykorupcyjnych poprzez:

 • Przegląd i ocenę środowiska kontroli wewnętrznej, a także ocenę ryzyka występowania korupcji
 • Analizę luk i porównanie obecnego stanu kontroli wewnętrznych z najlepszymi standardami w danym sektorze rynkowym
 • Przegląd i ocenę współpracy z podmiotami trzecimi
 • Weryfikację istniejących polityk i procedur antykorupcyjnych
 • Analizę występowania ryzyka korupcji w procesach fuzji i przejęć
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników i podmiotów trzecich
 • Wsparcie w zakresie specjalistycznych audytów regulacyjnych (FCPA i innych).

Realizując nasze zadania współpracujemy ściśle z kadrą managerską, zapewniając odpowiednie dopasowanie proponowanych rozwiązań do potrzeb organizacji.

Wywiad gospodarczy

Zespół KPMG ds. Zarządzania ryzykiem nadużyć świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, obejmujące wyszukiwanie, przegląd oraz analizę publicznie dostępnych informacji o osobach i podmiotach gospodarczych, ich powiązaniach biznesowych, sytuacji finansowej, jak również o sposobie i strategii działania.

Wyspecjalizowani członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji na temat osób i podmiotów gospodarczych znajdujących się w publicznie dostępnych źródłach.

Zespół KPMG przykłada ogromną wagę do rzetelnej analizy i przejrzystej prezentacji zgromadzanych danych, w tym wizualizacji powiązań pomiędzy podmiotami, korzystając przy tym z nowoczesnego oprogramowania, jak i wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych.

Wsparcie w audytach śledczych

Wparcie w audytach śledczych/dochodzeniach w postaci białego wywiadu. Wsparcie może obejmować całościowy przegląd informacji dostępnych publicznie na temat osoby lub podmiotu w celu uzyskania niezbędnych informacji o strategicznym znaczeniu dla prowadzonego dochodzenia.

Integrity Due Diligence

Integrity Due Diligence (IDD) obejmuje proces gromadzenia oraz analizy informacji na temat profilu, historii biznesowej i reputacji osób i organizacji, zazwyczaj w odniesieniu do potencjalnej lub istniejącej relacji biznesowej. IDD może zidentyfikować ryzyka, które nie zostały zidentyfikowane w trakcie przeglądu finansowego czy prawnego. Usługi IDD dotyczą: Procedury „Poznaj swojego Klienta” (KYC) i jego akceptacji przed nawiązaniem relacji biznesowej, oceny partnera biznesowego oraz weryfikacji wiarygodności dostawcy/kontrahenta.

Narzędzia analityczne

KPMG posiada zaawansowane narzędzia wspomagające i automatyzujące analizę due dilligence, zapewniające dostęp do szerokiego spektrum źródeł danych z wielu krajów na świecie (w tym list sankcyjnych i regulacyjnych, list PEP, rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów sądowych, prasy, mediów oraz innych źródeł internetowych). Poprzez użycie algorytmów sztucznej inteligencji, nasze narzędzia samodzielnie dokonują pierwszej fazy przeglądu, odrzucając rezultaty niezwiązane z wyszukiwanym profilem, pozwalając na zaoszczędzenie czasu i środków przeznaczanych na przegląd.

Zgłoszenia sygnalistów (Whistleblowing)

Zespół KPMG ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oferuje kompleksową pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizowania nieprawidłowości jak również wsparcie w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie praw sygnalistów) nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków związanych z zapewnieniem zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. Organizacje zatrudniające powyżej 250 pracowników zobowiązane będą do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości. KPMG posiada odpowiednie rozwiązania informatyczne do sygnalizowania nieprawidłowości, jak również wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie obsługi zgłoszeń oraz prowadzenia dalszych prac w przypadku wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.

Platforma do sygnalizowania nieprawidłowości

Jako narzędzie do sygnalizowania nieprawidłowości oferujemy platformę internetową umożliwiającą zarówno zgłaszanie nadużyć przez sygnalistów, jak również zarządzanie i obsługę zgłoszeń przez organizacje. Raportowanie następuje poprzez formularz online, umożliwiający dołączanie załączników. System oferuje m.in:

 • Anonimowość zgłoszeń,
 • Bezpieczeństwo danych i zgodność z wymogami RODO,
 • Moduł umożliwiający anonimową komunikację zwrotną z sygnalistami,
 • Łatwość konfiguracji i wdrożenia,
 • Możliwość generowania statystyk i raportów, które umożliwiają szybką i prostą analizę zgłoszeń oraz śledzenie trendów.

Wsparcie w obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych

Korzystając z naszego doświadczenia w prowadzeniu projektów dochodzeniowych dotyczących nadużyć gospodarczych i usług śledczych, oferujemy nasze wsparcie w procesie rozpatrywania zgłoszeń otrzymywanych poprzez platformę do sygnalizowania nieprawidłowości. Nasze wsparcie dotyczyć może zarówno obsługi zgłoszeń jak i prowadzenia wewnętrznych prac wyjaśniających o charakterze śledczym. Zakres naszych prac może obejmować np.

 • Przeprowadzenie wywiadów z sygnalistą lub innymi wskazanymi osobami w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zgłoszenia,
 • Szczegółową analizę dokumentacji dotyczącej zgłoszenia, obejmującą procedury analizy danych i przegląd dokumentacji księgowej/finansowej/personalnej,
 • Procedury Informatyki Śledczej, obejmujące zabezpieczenie urządzeń (serwer/komputer stacjonarny/laptop/telefon/inne) zawierających dane elektroniczne oraz przegląd ich zawartości w wyspecjalizowanym narzędziu,
 • Przeprowadzenie wywiadów konfrontacyjnych z podejrzanymi w celu przedstawienia faktów i dowodów uzyskanych w trakcie postępowania,
 • Wskazanie rekomendacji co do dalszych kroków niezbędnych do podjęcia przez organizację.

Publikacje i webinaria