• 1000

Audyt otwarcia obejmuje ocenę stanu obecnego kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa ukierunkowaną na identyfikację potencjalnych przypadków nieprawidłowości, nadużyć czy też luk w systemie kontroli wewnętrznej. Adresowany jest w szczególności do organizacji, w których nastąpiła zmiana kluczowej kadry kierowniczej, zarządu lub organów nadzorczych.

Czym jest raport otwarcia i dlaczego to takie ważne?

Raport otwarcia to kompleksowy proces oceny stanu faktycznego działalności biznesowej organizacji ukierunkowany na rozpoznanie potencjalnych symptomów nadużyć i niegospodarności, a także ocenę ładu korporacyjnego i identyfikację nieprawidłowości oraz luk w systemie kontroli wewnętrznej.

Jest to istotny element zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć, ponieważ umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń, słabych punktów oraz obszarów szczególnie narażonych na nieprawidłowości. Pozwala on na wprowadzenie działań naprawczych oraz zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Na audyt otwarcia składa się szereg analiz mających na celu identyfikację działań, mogących negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną organizacji, jej kondycję finansową oraz reputację wśród akcjonariuszy, klientów i pracowników.

icon

Ocena stanu obecnego przedsiębiorstwa

icon

Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka

icon

Promowanie dobrych praktyk zarządzania

icon

Budowanie zaufania interesariuszy

icon

Ograniczenie ryzyka strat finansowych i wizerunkowych

Wyzwania

Raport otwarcia to usługa wspierającą klientów w sytuacji:

Zmian w zarządzie lub organach nadzorczych
Nasze rozwiązanie

odejście kluczowych osób, wygaśnięcie kadencji, zmiana strategii biznesowej, reorganizacja przedsiębiorstwa, decyzja udziałowców, zmiana właściciela

Zmian w strukturze organizacyjnej i właścicielskiej
Nasze rozwiązanie

w wyniku działań rynkowych m.in.: fuzje, przejęcia, konsolidacje.

Utraty zaufania do kluczowej kadry kierowniczej
Nasze rozwiązanie

niedostateczne wyniki finansowe, konflikty wewnątrzorganizacyjne, incydenty prowadzące do kryzysu reputacyjnego.

Co zyskasz dzięki raportowi otwarcia?

Wsparcie KPMG w zakresie audytu otwarcia pozwala naszym klientom na identyfikację ryzyk, wprowadzenie właściwych działań naprawczych, a także umożliwia zebranie szczegółowych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach, w tym m.in.:


1Ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz środowiska kontroli wewnętrznej (compliance)

2Rozliczeń i rozrachunków z kluczowymi pracownikami spółki

3Transakcji zakupu określonego rodzaju usług (m.in. marketingowych, doradczych, IT)

4Procesów przetargowych

5Działalności charytatywnej (darowizny oraz wydatki na sponsoring)

6Transakcji z podmiotami powiązanymi (konflikt interesów)


Wsparcie KPMG w zakresie przygotowania raportu otwarcia

 • Data Analytics
 • Analiza transakcji
 • Wywiad gospodarczy
 • Ocena ryzyka kontrahentów
 • Informatyka śledcza

Data Analytics

Data Analytics

Automatyczna analiza dużych zbiorów danych w celu identyfikacji nietypowych trendów lub schematów, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach oraz działaniach zmierzających do wyprowadzenia majątku ze spółki.

Analiza transakcji

Analiza transakcji

Identyfikacja oraz analiza dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej realizację wykonanej transakcji, sprawdzenie zasadności wydatkowanych środków.

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Wyszukiwanie, przegląd, oraz analiza publicznie dostępnych informacji na temat działalności osób lub podmiotów gospodarczych:

 • analiza powiązań osobowych, funkcyjnych, gospodarczych,
 • identyfikacja konfliktów interesów,
 • przegląd informacji medialnych oraz doniesień prasowych na temat osób i podmiotów.

Ocena ryzyka kontrahentów

Ocena ryzyka kontrahentów

Spersonalizowane testy analityczne z wykorzystaniem narzędzi technologicznych, m.in. KPMG Third Party Risk Score

 • analiza kondycji finansowej kontrahentów,
 • spersonalizowana ocena ryzyka biznesowego współpracy z kontrahentami.

Wsparcie w sytuacjach spornych

Informatyka śledcza

Działania oparte na narzędziach i rozwiązaniach technologicznych:

 • identyfikacja, zabezpieczenie oraz analiza danych elektronicznych (np. skrzynek email),
 • przeglądy korespondencji elektronicznej na podstawie słów kluczowych,
 • zabezpieczenie dowodów.

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
 • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
 • Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu audytów śledczych, reakcji na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
 • Zapewniamy naszym klientom wsparcie, obiektywne doradztwo i efektywne analizy, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatyki śledczej i rozwiązań technologicznych. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem